Obchodní podmínky

 


 

Obsah

Oblast platnosti
2. Uzavření smlouvy
3. Předmět smlouvy
4. Poskytnutí práv v případě smlouvy o dodávce softwaru
5. Poskytnutí práv v případě smlouvy o dočasném přenechání softwaru
6. Povinnosti zákazníka
7. Právo na odstoupení
8. Cena a platební podmínky.
9. Dodací a přepravní podmínky
10. Výhrada vlastnictví
11. Záruka u smluv podle odst. 3.2, 3.3 a) a 3.3 c) 
12. Záruka v případě smluv podle odst. 3.3 b) 
13. Odpovědnost za jiné porušení povinnosti 
14. Uplatnění akčních poukazů 
15. Závěrečná ujednání

 


 

1) Oblast platnosti

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) společnosti lizengo GmbH & Co. KG (dále jen „Prodávající“), platí pro všechny smlouvy mezi prodávajícím a smluvním partnerem (dále jen „zákazník“) o prodeji, dodávce a časově omezeném poskytnutí různých digitálních obsahů a nedigitálního zboží (dále také společně jen „zboží“). Pokud prodávající nabízí také služby, poskytuje je výlučně jako vedlejší plnění k výše uvedeným kupním smlouvám. Odchylné, protichůdné nebo doplňující Všeobecné obchodní podmínky zákazníka se stanou součástí smlouvy pouze tehdy, pokud prodávající výslovně souhlasil s jejich platností. Tiché uznání Všeobecných obchodních podmínek zákazníka ze strany prodávajícího souhlasným chováním je vyloučeno. Tento požadavek na souhlas platí v každém případě, například i tehdy, když prodávající zákazníkovi poskytne bezpodmínečně plnění se znalostí jeho Všeobecných obchodních podmínek.

1.2 Tyto VOP platí jak pro spotřebitele (§ 13 BGB), tak i pro podnikatele (§ 14 BGB). Pokud následující VOP neobsahují separátní upozornění, vztahují se všechny podmínky stejnou měrou na smlouvy s podnikateli i se spotřebiteli. Pokud jednotlivé podmínky neplatí pro spotřebitele nebo pro ně platí pouze v pozměněné formě, je to zvýrazněno tučným písmem.

1.3 Tyto podmínky platí také pro budoucí smluvní vztahy mezi zákazníkem a prodávajícím. Platí bez ohledu na to, zda je na ně v jednotlivých případech odkazováno samostatně. Vůči spotřebitelům platí tyto podmínky pro budoucí smluvní vztahy tehdy, pokud je hlavním plněním těchto smluv dodávka digitálního a nedigitálního zboží.

1.4 Digitální obsahy ve smyslu těchto VOP jsou veškeré digitální nabídky s výjimkou digitálního zboží, jako jsou například digitálně dostupné přístupové kódy, produktové klíče nebo jiné digitálně dostupné informace.

1.5 Digitální zboží ve smyslu těchto podmínek je veškerý software, který se nenachází na fyzickém nosiči dat, a který prodávající - případně s udělením určitých práv k užívání podle odst. 5 a 6 - dává k dispozici ke stažení.

1.5 Nedigitální zboží ve smyslu těchto podmínek je veškerý software, který se nachází na fyzickém nosiči dat, a který prodávající - případně s udělením určitých práv k užívání podle odst. 5 a 6 - distribuuje ve fyzické podobě, a ostatní fyzické produkty.

1.7 Odesláním objednávky podle odstavce 2.2 vyjadřuje zákazník svůj souhlas s těmito VOP.

 

2) Uzavření smlouvy

2.1 Ceny, cenové nabídky a popisy zboží a jiných plnění zmíněné na internetovém obchodě prodávajícího nepředstavují nabídku.

2.2 Zákazník může odevzdat nabídku prostřednictvím online objednacího formuláře integrovaného v online obchodě prodávajícího. Po vložení vybraného zboží do virtuálního nákupního košíku a po provedení elektronického procesu objednávky přitom zákazník kliknutím na tlačítko ukončující proces objednávky „NYNÍ KOUPIT“, pod kterým si může pod příslušným odkazem přečíst tyto VOP, odevzdá právně závaznou nabídku na uzavření smlouvy ve vztahu ke zboží obsaženému v nákupním košíku.

2.3 Před závazným odesláním objednávky prostřednictvím online objednacího formuláře prodávajícího může zákazník zjistit možné chyby zadání tak, že si pečlivě přečte informace zobrazené na obrazovce. Účinným technickým prostředkem pro zlepšení rozpoznání chyb zadání přitom může být funkce zvětšení internetového prohlížeče, s jejíž pomocí je možno zvětšit zobrazení na obrazovce. Zákazník může svá zadání v rámci elektronického procesu objednávání opravovat pomocí klávesnice a myši tak dlouho, dokud nedokončí proces objednávky klepnutím na tlačítko „NYNÍ KOUPIT“.

2.4. Při odevzdání nabídky prostřednictvím online objednacího formuláře prodávajícího a před přijetím nabídky zákazníka prodávajícím uloží prodávající text smlouvy. Ten je zákazníkovi zaslán po odeslání jeho objednávky společně s platnými V ostatních případech v textové formě (např. e-mailem, faxem nebo dopisem). Toto oznámení nepředstavuje přijetí nabídky zákazníka, nýbrž jej pouze informuje o tom, že jeho objednávka došla prodávajícímu. Smlouva mezi kupujícím a zákazníkem vznikne až dalším jednáním prodávajícího podle odstavce 2.5. Text smlouvy je dodatečně archivován na internetových stránkách prodávajícího a zákazník si jej může bezplatně stáhnout prostřednictvím svého zákaznického účtu chráněného heslem po uvedení svých přihlašovacích údajů, pokud si zákazník před odesláním své objednávky založil zákaznický účet v online obchodu prodávajícího.

2.5 Prodávající může nabídku zákazníka přijmout do pěti dnů tak, že

a) dodá objednané zboží zákazníkovi, přičemž je rozhodující doručení zboží zákazníkovi, nebo

b) zákazníka po odeslání jeho objednávky vyzve k zaplacení.

Pokud nastane několik z výše uvedených alternativ, vznikne smlouva v okamžiku, ve kterém jako první nastane jedna z výše uvedených alternativ.

2.6 Lhůta pro přijetí nabídky podle odst. 2.5 začíná běžet dnem následujícím po dni odeslání nabídky zákazníkem a končí pátým dnem následujícím po odeslání nabídky. Pokud prodávající ve výše uvedené lhůtě nabídku zákazníka nepřijme, je to považováno za odmítnutí nabídky s tím důsledkem, že zákazník již není vázán svým projevem vůle.

2.7 Pro uzavření smlouvy je k dispozici pouze německý jazyk.

2.8 Pokud zákazník pro realizaci smlouvy poskytne e-mailovou adresu, musí zákazník zajistit, aby mohly být na této adrese e-maily odeslané prodávajícím přijaty. Zejména při použití antispamových filtrů musí zákazník zajistit, aby byly řádně nakonfigurovány tak, aby mohly být doručeny e-maily zaslané prodávajícím nebo třetími osobami pověřenými zpracováním objednávky. Prodávající nebo třetí osoba pověřená zpracováním objednávky přitom e-maily vytvoří tak, aby na základě vnějšího dojmu, zejména z hlediska profilu svého textového vzorce, objektivně nebudily podezření na nevyžádanou správu.

2.9 Prodávající se snaží zajišťovat dostupnost zboží zobrazovaného v online obchodě, nemůže však zaručit, že veškeré zboží bude v okamžiku objednávky k dispozici. Pokud prodávající nebude schopen objednávku zpracovat nebo splnit, bude o tom zákazníka informovat.

 

3) Předmět smlouvy

3.1 Prodávající dá zákazníkovi k dispozici zboží. Služby poskytuje prodávající pouze jako vedlejší plnění ke smlouvám o dodávce zboží. Směrodatný je dohodnutý charakter plnění. Při realizaci svých plnění využívá prodávající podle vlastní volby zaměstnance, subdodavatele nebo jiné pověřence.

3.2 V případě smlouvy o dodávce nedigitálního zboží je základem plnění prodávajícího popis uvedený v internetovém obchodě prodávajícího. Odkazuje se na ustanovení o výhradě vlastnictví podle odst. 10. V případě smlouvy o dodávce softwaru (dále jen: „Koupě softwaru“) je prodávající povinen k trvalému přenechání softwaru uvedeného v licenčním certifikátu. Prodávající je povinen předat kopii softwaru na vhodném nosiči dat, jako je například disk CD-ROM, disk BluRay nebo USB flash disk, a také poskytnout příslušnou uživatelskou dokumentaci v tištěné podobě nebo ve verzi ke stažení. Před úplným zaplacením kupní ceny podle odst. 8 se na všechny nosiče dat a předanou uživatelskou dokumentaci vztahuje výhrada vlastnictví prodávajícího. Pro vlastnosti softwaru je rozhodující příslušný popis produktu v online obchodě prodávajícího. Prodávající je dále povinen k poskytnutí práv podle odstavce 4;

3.3 V případě smlouvy o dodávce digitálního zboží je prodávající povinen

a) v případě smlouvy o dodávce softwaru (dále jen: „Koupě softwaru“) k trvalému přenechání softwaru uvedeného v licenčním certifikátu v objektovém kódu. Prodávající je povinen podat informaci o možnosti stažení softwaru a přenechat příslušnou uživatelskou dokumentaci ve vytištěné verzi nebo ve verzi ke stažení. Před úplným zaplacením kupní ceny podle odst. 8 se na předanou uživatelskou dokumentaci vztahuje výhrada vlastnictví prodávajícího. . Pro vlastnosti softwaru je rozhodující příslušný popis produktu v online obchodě prodávajícího. Prodávající je dále povinen k poskytnutí práv podle odstavce 4;

b) v případě smlouvy o časově omezeném přenechání softwaru (dále jen: „pronájem softwaru“) k časově omezenému přenechání softwaru uvedeného v licenčním certifikátu v objektovém kódu. Prodávající je povinen podat informaci o možnosti stažení softwaru a přenechat příslušnou uživatelskou dokumentaci ve vytištěné verzi nebo ve verzi ke stažení. Před úplným zaplacením kupní ceny podle odst. 8 se na předanou uživatelskou dokumentaci vztahuje výhrada vlastnictví prodávajícího. . Pro vlastnosti softwaru je rozhodující příslušný popis produktu v online obchodě prodávajícího. Prodávající je dále povinen k poskytnutí práv podle odstavce 5;

3.4 V případě smlouvy o dodávce digitálního obsahu je prodávající zavázán k poskytnutí digitálního obsahu. Použití digitálního obsahu zaslaného zákazníkovi podléhá příslušným podmínkám použití příslušného poskytovatele. Odkládací podmínkou použití digitálního obsahu je úhrada plné kupní ceny podle odst. 8. Prodávající může povolit předběžné používání ještě před tímto okamžikem.

3.5 Prodávající poskytuje služby výlučně jako smluvní nebo posmluvní vedlejší plnění k výše uvedeným hlavním povinnostem plnění, a to pouze na základě zvláštní dohody se zákazníkem.

3.6 Pro doručení příslušného předmětu smlouvy platí odst. 9.

3.7 Je-li prodávajícímu bráněno v plnění jeho smluvních plnění, nebo pokud je plnění zcela vyloučeno, protože zaměstnanci zákazníka, podklady, data nebo přístroje zákazníka nejsou k dispozici přiměřeným nebo jen nedostatečným způsobem, nebo pokud zákazník záměrně nebo z nedbalosti neplní svou povinnost součinnosti, k níž patří i dodržování termínů, je prodávající oprávněn vyúčtovat zákazníkovi vícenáklady, které mu tím vznikly.

3.8. Včasné a správné sebezásobování zůstává vyhrazeno, pokud není opožděné a nesprávné sebezásobování způsobeno prodávajícím.

 

4) Poskytnutí práv v případě smlouvy o dodávce softwaru

4.1. Tento odst. 4 platí výlučně pro smlouvy o koupi softwaru podle odst. 3.2 a 3.3 a).

4.2 Zákazník získá úplným zaplacením kupní ceny podle odst. 8 nevýlučné, časově neomezené právo k užívání zboží v rozsahu uděleném smlouvou. Prodávající může povolit předběžné používání zboží ještě před tímto okamžikem. Zboží smí být současně používáno pouze maximálním počtem fyzických osob, který odpovídá zboží zakoupenému zákazníkem. Přípustné používání zahrnuje instalaci softwaru, načtení do operační paměti a používání zákazníkem v souladu s určeným účelem. . Zákazník nemá v žádném případě právo, zakoupené zboží pronajímat nebo k němu poskytovat sublicenci, zpřístupňovat jej veřejně prostřednictvím kabelových vedení nebo bezdrátově nebo je za úplatu nebo bezplatně zpřístupnit třetím osobám. Odst. 4.5 zůstává nedotčen.

4.3 Zákazník je oprávněn vytvořit si záložní kopii softwaru, pokud je to nezbytné pro zajištění budoucího používání.

4.4 Zákazník je oprávněn software dekompilovat a rozmnožovat pouze tehdy, je-li to stanoveno zákonem. To však platí pouze za předpokladu, že prodávající neposkytl potřebné informace zákazníkovi na požádání v přiměřené lhůtě.

4.5 Zákazník je oprávněn, převést zakoupenou kopii softwaru trvale na třetí stranu s předáním dokumentace. V takovém případě se zcela zřekne používání softwaru, odstraní ze svých počítačů všechny nainstalované kopie softwaru a vymaže nebo předá kupujícímu všechny kopie nacházející se na jiných nosičích dat, pokud není ze zákona povinen k delšímu uchování. Na vyžádání prodávajícího zákazník písemně potvrdí kompletní provedení uvedených opatření, nebo mu případně sdělí důvody pro delší uchování. Dále zákazník se třetí osobou výslovně sjedná dodržování rozsahu poskytnutí práv v souladu s tímto odst. 4. Rozdělení získaných objemových balíčků není přípustné.

4.6 Pokud zákazník využívá software v rozsahu, který kvalitativně (s ohledem na způsob povoleného užívání) nebo kvantitativně (s ohledem na počet uživatelů) překračuje oprávnění získaná společně se zbožím, pak neprodleně zakoupí další zboží potřebné k povolenému užívání. Pokud tak neučiní, pak prodávající uplatní svá práva, která mu náleží.

4.7 Ze softwaru nesmí být odstraněny ani měněny informace o autorských právech, sériová čísla a další funkce, které slouží k identifikaci programu.

 

5) Poskytnutí práv v případě smlouvy o dočasném přenechání softwaru

5.1. Tento odst. 4 platí výlučně pro smlouvy o časově omezeném přenechání softwaru podle odst. 3.3 b).

5.2 Zákazník získá úplným zaplacením kupní ceny podle odst. 8 nevýlučné, na dobu trvání smlouvy časově omezené, nepřenositelné a sublicencování vylučující právo k užívání zboží v rozsahu uděleném smlouvou a licenčním certifikátem. Prodávající může povolit předběžné používání zboží ještě před tímto okamžikem. Délka trvání časově omezené doby trvání smlouvy je stanovena podle příslušných údajů v online obchodu prodávajícího, příp. podle volby doby trvání provedené zákazníkem před uzavřením smlouvy. Přípustné používání zahrnuje instalaci softwaru, načtení do operační paměti a používání zákazníkem v souladu s určeným účelem. Zákazník nemá v žádném případě právo, zakoupené zboží pronajímat nebo k němu poskytovat sublicenci, zpřístupňovat jej veřejně prostřednictvím kabelových vedení nebo bezdrátově nebo je za úplatu nebo bezplatně zpřístupnit třetím osobám.

5.3 Zákazník je oprávněn vytvořit si záložní kopii softwaru, pokud je to nezbytné pro zajištění budoucího používání.

5.4 Zákazník je oprávněn software dekompilovat a rozmnožovat pouze tehdy, je-li to stanoveno zákonem. To však platí pouze za předpokladu, že prodávající neposkytl potřebné informace zákazníkovi na požádání v přiměřené lhůtě.

5.5 Kromě případů uvedených v odstavci 5.1 až 5.3 není zákazník oprávněn k rozmnožování softwaru.

5.6 Zákazník není oprávněn, přenechat kopii softwaru, která mu případně byla předána, nebo případně vytvořené další kopie třetím osobám. Zejména mu není dovoleno, aby software prodal, zapůjčil, pronajal nebo sublicencoval nebo aby software veřejně reprodukoval či zpřístupňoval.

5.7 Pokud zákazník poruší některé z výše uvedených ustanovení, ztratí veškerá práva k užívání udělená v rámci této smlouvy okamžitě svou účinnost a vrátí se automaticky prodávajícímu. V takovém případě musí zákazník používání softwaru okamžitě a úplně ukončit, odstranit všechny kopie softwaru nainstalované ve svých systémech a vymazat veškeré případně vytvořené záložní kopie nebo je předat prodávajícímu.

 

6) Povinnosti zákazníka

6.1 Zákazník je povinen zajistit zboží vhodnými opatřeními proti neoprávněnému přístupu třetích osob, zejména je povinen uchovávat veškeré kopie digitálního obsahu na chráněném místě, pokud ze smlouvy, případného licenčního certifikátu nebo případné uživatelské dokumentace nevyplývá nic jiného.

6.2 Zákazník je povinen jmenovat kontaktní osobu, jejíž prohlášení, pokud slouží k realizaci smlouvy, a jednání jsou pro zákazníka závazná. Tato úprava neplatí vůči spotřebitelům.

6.3 zákazník je povinen prodávajícího před a během realizace smlouvy informovat o veškerých okolnostech a procesech relevantních pro realizaci smlouvy, které jsou nutné a směrodatné pro přípravu a provedení smlouvy. Tato úprava neplatí vůči spotřebitelům.

6.4 Zákazník je povinen podporovat prodávajícího při provádění smlouvy podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a vytvořit všechny nezbytné podmínky pro řádné provedení smlouvy. Zákazník se zejména zavazuje poskytnout prodávajícímu veškeré podklady a informace nutné pro plnění smluvních povinností v potřebné podobě. K tomu patří také to, že zákazník bude zaměstnance včas informovat o nadcházejících dodávkách nebo jiných realizacích služeb prodávajícího.

 

7) Právo na odstoupení

7.1 Spotřebitelé mají právo na odstoupení od smlouvy.

7.2 Bližší informace o právu na odstoupení vyplývají z poučení o odstoupení prodávajícího, které je k dispozici na adrese https://www.lizengo.cz/odstoupeni-od-smlouvy.

 

8) Ceny a platební podmínky

8.1 Pokud z popisu výrobků prodávajícího nevyplývá nic jiného, jedná se v případě uvedených cen o celkové ceny, ve kterých je zahrnuta zákonná daň z přidané hodnoty. Případné dodatečné náklady na dodání a dopravné jsou v popisu výrobku uvedeny separátně.

8.2 V případě dodávek zboží mimo EU mohou v jednotlivých případech vzniknout další náklady, za které nenese odpovědnost prodávající, a které nese zákazník. Patří sem například náklady na převod peněz mezi bankovními institucemi (např. poplatky za převod, poplatky za směnu) nebo dovozní poplatky, příp. daně (např. clo). Takové náklady mohou vzniknout ve vztahu k převodu finančních prostředků i tehdy, pokud dodávka neprobíhá do země mimo Evropskou unii, avšak zákazník provede platbu ze země mimo Evropskou unii.

8.3 Možnosti platby jsou/budou zákazníkovi sděleny v online obchodu prodávajícího.

8.4 Pokud je sjednána zálohová platba bankovním převodem, je platba splatná okamžitě po uzavření smlouvy, pokud se strany nedohodly na pozdějším termínu splatnosti.

8.5 Pokud se platba uskutečňuje prostřednictvím platební metody nabízené poskytovatelem platebních služeb PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (dále jen „PayPal“), je platba realizována za smluvních podmínek služby PayPal, které jsou k dispozici na adrese https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full, nebo - pokud zákazník nemá účet PayPal - podle podmínek pro platby bez účtu PayPal, které jsou k dispozici na adrese https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full.

8.6 Pokud je zvolen způsob platby „Okamžitý převod“, je platba zpracována prostřednictvím poskytovatele platebních služeb SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Mnichov (dále jen „SOFORT“). Aby bylo možno částku zaplatit pkamžitým převodem, musí zákazník disponovat účtem pro online bankovnictví, na kterém je aktivována možnost okamžitého převodu s ověřením pomocí PIN/TAN, musí se při procesu platby odpovídajícím způsobem legitimovat a potvrdit společnosti SOFORT příkaz k úhradě. Společnost SOFORT poté okamžitě provede platební transakci k tíži bankovního účtu zákazníka. Bližší informace o způsobu platby Okamžitý převod získá zákazník na internetu na adrese https://www.sofort.com/ger-DE/kaeufer/su/so-funktioniert-sofort-ueberweisung/.

8.7 Pokud je zvolen způsob platby „nákup na fakturu“ je kupní cena splatná po dodání zboží a vystavení faktury. V takovém případě je kupní cena splatná do 7 (sedmi) dnů od obdržení faktury bez srážek, pokud není dohodnuto nic jiného. Tímto není dotčena úprava prodlení podle § 286 odst. 3 BGB. Prodávající si vyhrazuje právo nabízet platební metodu nákup na fakturu pouze do určitého objemu objednávky a odmítnout tento způsob platby, pokud je uvedený objem zakázky překročen. V tomto případě informuje prodávající zákazníka ve svých platebních informacích v online obchodě o odpovídající omezení platby.

8.8 Při výběru metody platby „inkaso SEPA“ je částka faktury splatná po udělení oprávnění k inkasu SEPA, avšak nikoliv před uplynutím lhůty pro předběžné oznámení k platbě. Částka je inkasována, když objednané zboží opustí sklad prodávajícího a zákazníkovi je sdělen odkaz ke stažení nebo byl e-mailem odeslán produktový klíč, přičemž vždy záleží na odeslání sdělení nebo e-mailu prodávajícím, nikoliv však na uplynutí lhůty pro předběžné oznámení. Předběžná informace („předběžné oznámení“) je jakékoli oznámení (např. faktura, pojistka, smlouva) prodávajícího zákazníkovi, která oznamuje zatížení prostřednictvím inkasa SEPA. Není-li inkaso provedeno z důvodu nedostatečného krytí účtu nebo v důsledku uvedení nesprávného bankovního spojení, nebo pokud zákazník inkaso odmítne, ačkoliv k tomu není oprávněn, nese zákazník poplatky příslušné bankovní instituce vzniklé zpětným přeúčtováním, pokud je za to odpovědný.

8.9 Započtení vzájemných pohledávek zákazníka proti pohledávkám prodávajícího je vyloučeno, leda že by prodávající vzájemnou pohledávku uznal, nebo že by byla konstatována její právoplatnost. Právu kupujícího na zádržné je rovněž omezeno na takovéto vzájemné pohledávky.

8.10 V případě prodlení s platbou je prodávající oprávněn účtovat zákazníkovi úroky z prodlení ve výši 9 % nad příslušnou platnou základní úrokovou sazbou. Prodávající je oprávněn, požadovat od zákazníka v případě opožděné platby navzdory upomínce nutné náklady na upomínání a inkaso vzniklé tím, že byly inkasem pověřeny inkasní instituce a právníci. Ty se u inkasních institucí řídí zákonnými výpočetními sazbami inkasních institucí, u právníků podle zákona o odměňování právníků. Pokud prodávající provádí upomínání sám, zavazuje se zákazník uhradit za každou upomínku částku ve výši 1,50,- EUR. To neplatí pro upomínku, která zakládá prodlení. Zákazník má vyhrazeno právo na prokázání nižší škody vzniklé prodávajícímu. Tato úprava neplatí vůči spotřebitelům.

8.11 Zákazníci, kteří nemají sídlo ve Spolkové republice Německo, mohou nakoupit za cenu netto, pokud již při objednávce uvedou své platné daňové identifikační číslo pro DPH. Identifikační číslo pro daň z přidané hodnoty, které bylo sděleno po zadání objednávky, není zohledněno.

 

9) Dodací a přepravní podmínky

9.1 Dodání zboží probíhá odesláním na adresu uvedenou zákazníkem, pokud není dohodnuto nic jiného. Při zpracování transakce je směrodatná doručovací adresa uvedená v objednávce prodávajícího.

9.2 Pokud přepravní společnost vrátí zboží zpět prodejci, protože dodání zákazníkovi nebylo možné, nese náklady na neúspěšnou přepravu zákazník. To neplatí, pokud zákazník účinně uplatní své právo na odstoupení, pokud nenese odpovědnost za okolnost, která vedla k nemožnosti doručení, nebo pokud mu přechodné překážky zabránily v přijetí nabízeného plnění, ledaže by mu prodávající plnění oznámil v dostatečném předstihu.

9.3 Osobní odběr není z logistických důvodů možný.

9.4 Digitální obsah je zákazníkovi poskytován v elektronické podobě ke stažení oznámením odkazu ke stažení. Produktové klíče jsou zákazníkovi odeslány e-mailem.

 

 

10) Výhrada vlastnictví

10.1 Až do úplného zaplacení pohledávky prodávajícího z titulu kupní ceny zůstává dodané nedigitální zboží majetkem prodávajícího (výhrada vlastnictví).

10.2 Zákazník je povinen uchovat nedigitální zboží pro prodávajícího a zacházet s ním s péčí řádného hospodáře. Způsobem skladování, např. oddělením od ostatních zásob zboží, musí jasně vyjádřit, že se jedná o vlastnictví prodávajícího. Tato úprava neplatí vůči spotřebitelům.

10.3 V případě exekuce nebo jiných zásahů třetích osob je zákazník povinen neprodleně písemně informovat prodávajícího.

10.4 Zákazník je oprávněn nedigitální zboží dále prodávat v běžném obchodním styku, nikoli je však zajistit nebo zastavit. Již nyní postupuje prodávajícímu všechny pohledávky ve výši konečné fakturované částky (včetně DPH) pohledávek prodávajícího, které mu vyplynou z dalšího prodeje vůči jeho odběratelům nebo jiným třetím osobám. Postoupení slouží ve stejném rozsahu k zajištění příslušné pohledávky jako výhrada vlastnictví podle odst. 8.1 těchto podmínek. K inkasu těchto pohledávek zůstává zákazník zmocněn i po postoupení. Prodávající je však oprávněn, inkasovat pohledávky sám, pokud zákazník nesplní své platební povinnosti, je v prodlení s platbou, je podána žádost o zahájení insolvenčního řízení nebo pokud zákazník zastaví své platby. V těchto případech může prodávající odvolat povolení k inkasu. Kromě toho může prodávající také požadovat, aby zákazník prodávajícímu neprodleně oznámil postoupené pohledávky a jejich dlužníky, aby prodávajícímu dal k dispozici písemné prohlášení o postoupení a všechny údaje a podklady nutné k inkasu pohledávky. Tato úprava neplatí vůči spotřebitelům.

10.5. Pokud je nedigitální zboží dodané prodávajícím takovým způsobem spojeno nebo smíseno s jinými movitými věcmi, že se stanou zásadními součástmi jednotné věci, přenese zákazník na prodávajícího podílové spoluvlastnictví k této jednotné věci. Zákazník postupuje prodávajícímu již nyní všechny pohledávky ve výši konečné fakturované částky (včetně DPH) pohledávek prodávajícího, které mu vyplynou z dalšího prodeje předmětů, jejichž spolumajitelem prodávající je; prodávající toto postoupení přijímá. Odpovídajícím způsobem platí úprava v odst. 8.4 věta 3 a násl. Tato úprava neplatí vůči spotřebitelům.

10.6 Pokud zákazník použije nedigitální zboží dodané prodávajícím takovým způsobem, že se stane součástí nové věci, a pokud tím definitivně zanikne vlastnictví prodávajícího, pokračuje vlastnictví prodávajícího k poměrnému podílu vyrobeného výrobku. Zákazník již nyní postupuje prodávajícímu všechny pohledávky ve výši konečné fakturované částky (včetně DPH) pohledávek prodávajícího, které mu vyplynou z dalšího prodeje výrobku vůči jeho odběratelům nebo jiným třetím osobám. Odpovídajícím způsobem platí úprava v odst. 8.4 věta 3 a násl. Tato úprava neplatí vůči spotřebitelům.

10.7 Pokud jistiny náležející prodávajícímu překročí zajištěné pohledávky o více než 20 %, je prodávající na základě požadavku zákazníka kvůli zárukám překračujícím výše uvedené jistiny povinen k uvolnění podle volby prodávajícího.

 

11) Záruka u smluv podle odst. 3.2, 3.3 a) a 3.3 c)

11.1 Úprava podle tohoto odst. 11 platí pro smlouvy podle odst. 3.3, 3.3 a) a 3.3 c).

11.2 Nároky kvůli věcným vadám vůči prodávajícímu jsou promlčeny během jednoho roku po přechodu rizik, pokud se jedná o nově vyrobené věci nebo pracovní výkony. To neplatí, pokud zákon podle § 438 odst. 1 č. 2 (stavby a věci pro stavby), § 445b odst. 1 (nárok na regres) a § 634a odst. 1 č. 2 (vady stavby) BGB předepisuje delší lhůty. Tato úprava neplatí vůči spotřebitelům.

11.3 V případě dodávky použitého zboží jsou - s výjimkou zákonných předpisů a jiných dohod - vyloučena jakákoliv práva z vady věci. Tato úprava neplatí vůči spotřebitelům.

11.4 Veškeré údaje o zboží, bez ohledu na to, zda byly výslovně písemně dohodnuty či nikoliv, jsou specifikacemi kvality a nepředstavují záruky, zaručené vlastnosti, smluvně předpokládané použití a podobně. Zjevné nesprávnosti (chyby psaní, početní chyby, chyby tvaru atd.) v poznámkách, protokolech, návodech k obsluze, výpočtech, prospektech, v online obchodě prodávajícího atd. mohou být prodávajícím kdykoliv opraveny. Nárok na odstranění takových zjevných vad je vyloučen.

11.5 Pro dodávky zákazník platí vůči obchodníkům v každém případě zákonné povinnosti kontroly a vytknutí vad podle § 377 HGB. Pokud je doručení prováděno z pověření meziprodejce přímo spotřebiteli, platí rovněž a neomezeně obchodně právní povinnost prohlédnutí věci a vytknutí vad. Tato úprava neplatí vůči spotřebitelům.

11.6 Pokud zákazník odmítne dodávku prodávajícího z jiného důvodu než z důvodu podstatné vady, která těžce omezuje nebo znemožňuje užívání, ačkoliv prodávající prohlásil, že je ochoten k plnění, je zákazník v prodlení s přijetím. Kvůli nepodstatným vadám nesmí být přijetí dodávky odmítnuto.

11.7 Ze záruky jsou vyloučeny závady, které jsou způsobeny neodbornou obsluhou, systémové komponenty změněné v rozporu se smluvními podklady, použití nevhodných organizačních prostředků, použití hardwarového nebo softwarového prostředí, které nesplňuje požadavky uvedené v licenčním certifikátu, neobvyklé provozní podmínky nebo zásahy do systému ze strany zákazníka nebo třetích osob. Pokud je zboží používáno ve spojení se zařízeními třetích stran, existuje záruka na funkci a výkon pouze tehdy, pokud takovéto vady vzniknou i bez takového spojení, nebo pokud je kompatibilita s těmito předměty součástí smluvně sjednaných vlastností.

11.8 Pokud je dodávka vadná, může prodávající podle své volby provést dodatečné plnění odstraněním vady (oprava) nebo dodáním bezvadného výrobku (náhradní dodávka). V posledním uvedeném případě je zákazník povinen vrátit vadné zboží na základě požadavku prodávajícího podle zákonných předpisů. Pokud je zákazník spotřebitelem, platí výše uvedená věta tím, že není nutno odevzdat užitky nebo je nahradit její hodnotou. Zákazník je povinen poskytnout prodávajícímu čas a příležitost k následnému plnění, zejména k opravě.

11.9 Výdaje nutné za účelem prověření a dodatečného plnění, zejména náklady na přepravu, cestu, práci a materiál, nese prodávající podle zákonných předpisů tehdy, pokud závada skutečně existuje. V případě neoprávněného požadavku na odstranění vady ze strany zákazníka je prodávající oprávněn vyžadovat náhradu svých nákladů na následné plnění, ledaže by nerelevantní reklamace vady nebyla způsobena vinou zákazníka. Pokud se dodatečné plnění nezdaří, pokud prodávající následné plnění definitivně a vážně odmítne (rovněž podle § 439 odstavec 4 BGB), pokud není následné plnění pro zákazníka přijatelné nebo pokud nastal případ podle § 323 odstavec 2 BGB, může zákazník od smlouvy odstoupit, aniž by byly dotčeny nároky na náhradu škody, nebo snížit protiplnění.

11.10 Nároky a práva zákazníka kvůli vadám neexistují v případě jen nevýznamné odchylky od sjednaných vlastností, v případě nevýznamného zhoršení použitelnosti, v případně přirozeného opotřebení nebo poškození, pokud jsou způsobeny chybným nebo nedbalým nakládáním, příp. skladováním, nadměrným namáháním, nevhodnými provozními prostředky nebo zejména vnějšími vlivy, které nebyly podle smlouvy předpokládány. Je-li zákazník oprávněn požadovat kvůli nezdaření dodatečného plnění na jedné straně nadále dodatečné plnění a na druhé straně uplatnění zákonných práv, které mu místo něj náleží, může prodávající zákazníka vyzvat k tomu, aby svá práva uplatnil v přiměřené lhůtě. Zákazník je povinen sdělit prodávajícímu své rozhodnutí v písemné formě (např. e-mailem, faxem nebo dopisem). Pro dodržení lhůty je rozhodující dojití prohlášení zákazníka prodávajícímu. Pokud zákazník svá práva neúplatní v řádné lhůtě, může tato práva, zejména právo na odstoupení nebo náhradu škody místo plnění, uplatnit pouze tehdy, pokud marně uplynula jím stanovena opětovná přiměřená lhůta na náhradní plnění. Tato úprava neplatí vůči spotřebitelům.

11.11 Nároky zákazníka na regres vůči prodávajícímu podle § 445a BGB existují pouze v rozsahu, v němž zákazník se svými odběrateli uzavřel dohody nepřesahující rámec právních nároků za vady. Tato úprava neplatí pro spotřebitele.

11.12 Zkrácená promlčecí lhůta a vyloučení ručení podle tohoto odstavce 11 neplatí v případech úmyslného nebo nedbalostního způsobení smrti, zranění nebo poškození zdraví, v případě úmyslného nebo nedbalostního porušení povinností prodávajícího, v případě podvodného zamlčení vady, v případě příslušné záruky na vlastnosti nebo v případě nároků podle zákona o odpovědnosti za výrobek.

11.13 V případě, že prodávající podle této smlouvy dodává aktualizace, upgrady, nové verze programu nebo jiný nový obsah k původnímu předmětu smlouvy, platí tento odst. 11 odpovídajícím způsobem.

11.14 Pokud existují právní vady, platí odpovídajícím způsobem ustanovení článku 11.

 

12) Záruka v případě smluv podle odst. 3.3 b)

12.1 Ustanovení tohoto odst. 12 platí pro smlouvy podle odst. 3.3 b).

12.2 Zákazníkovi přísluší zákonná práva pro případ věcných vad. Zákazník je povinen informovat prodávajícího neprodleně o věcných vadách.

12.3 Právo zákazníka na mimořádnou výpověď kvůli neposkytnutí smluvního užití podle § 543 odst. 2 s. 1 č. 1 BGB je vyloučeno. To neplatí tehdy, pokud se jedná o vadu, kterou prodávající podvodně zamlčel, nebo v případě opožděné dodávky zákazníkovi, pokud je prodlení dodávky zaviněno prodávajícím.

12.4 Nároky a práva zákazníka kvůli vadám neexistují, pokud software používá v rozporu s určením účelem nebo zakázaným způsobem, pokud software bez předchozího písemného svolení prodávajícího modifikuje nebo mění, nebo pokud jsou problémy či chyby způsobeny tím, že je software používán v hardwarovém nebo softwarovém prostředí, které neodpovídá požadavkům uvedeným v licenčním certifikátu, ledaže by prokázal, že je vada způsobena softwarem.

12.5 Nároky a práva zákazníka kvůli vadám neexistují v případě jen nevýznamné odchylky od sjednaných vlastností, v případě nevýznamného zhoršení použitelnosti, v případně přirozeného opotřebení nebo poškození, pokud jsou způsobeny chybným nebo nedbalým nakládáním, příp. skladováním, nadměrným namáháním, nevhodnými provozními prostředky nebo zejména vnějšími vlivy, které nebyly podle smlouvy předpokládány.

12.6 Vyloučení ručení podle tohoto odstavce 12 neplatí v případech úmyslného nebo nedbalostního způsobení smrti, zranění nebo poškození zdraví, v případě úmyslného nebo nedbalostního porušení povinností prodávajícího, v případě podvodného zamlčení vady, v případě příslušné záruky na vlastnosti nebo v případě nároků podle zákona o odpovědnosti za výrobek.

12.7 V případě, že prodávající podle této smlouvy dodává aktualizace, upgrady, nové verze programu nebo jiný nový obsah k původnímu předmětu smlouvy, platí tento odst. 12 odpovídajícím způsobem.

12.8 Pokud existují právní vady, platí odpovídajícím způsobem ustanovení článku 11.

 

13) Odpovědnost za jiné porušení povinnosti

13.1 Při porušení povinností, které nepředstavují věcné nebo právní vady podle odst. 11 a 12, ručí prodávající za úmyslné a hrubě nedbalé chování svých orgánů a zástupců a – bez ohledu na stupeň zavinění – za škody na životě, zranění a škody na zdraví.

13.2 Prodávající dále ručí za lehkou nedbalost svých orgánů a pomocných zástupců v případě nemožnosti, prodlení s plněním, nedodržení záruky nebo porušení jiné podstatné smluvní povinnosti. Podstatné smluvní povinnosti jsou takové povinnosti, jejichž splnění vůbec umožňuje řádné provádění smlouvy, a na jejichž dodržení se smluvní partner obvykle spoléhá. V těchto případech je ručení prodávajícího omezeno na takové pro smlouvu typické škody, které musel prodávající při uzavření smlouvy rozumně očekávat.

13.3 Ručení prodávajícího překračující rámec odstavce 12. 1 a 12. 2, ať již z jakéhokoliv právního důvodu, je vyloučeno. To platí zejména pro veškeré nároky kvůli porušení smluvních povinností a pro nároky z nepovoleného jednání, nikoliv však jednání kvůli zavinění při uzavření smlouvy.

13.4 Za případnou ztrátu dat při prověřování případně nutné opravy nebo jiné služby nepřebírá prodávající žádnou odpovědnost. Zákazník je povinen zajistit, aby měl zazálohovaná data nacházející se v příslušných zařízeních nebo na nosičích dat, a aby se na nich nenacházela žádná citlivá data.

13.5 Jakékoliv omezení ručení sjednané se zákazníkem platí také ve prospěch orgánů a zástupců prodávajícího.

13.6 Nároky podle zákona o odpovědnosti za výrobek zůstávají nedotčeny.

 

14) Uplatnění akčních poukazů

14.1 Poukazy, které prodávající vydává bezplatně v rámci reklamních akcí s určitou dobou platnosti, a které zákazník nemůže zakoupit (dále jen „akční poukazy“), je možno uplatnit pouze v online obchodě prodávajícího a pouze v uvedeném období.

14.2 Z akce s poukazy mohou být vyloučeny určité produkty, pokud takové omezení vyplývá z obsahu akčního poukazu.

14.3 Akční poukazy lze uplatnit pouze před uzavřením procesu objednávky. Dodatečné zúčtování není možné.

14.4 Na každou objednávku je možno uplatnit pouze jeden akční poukaz.

14.5 Hodnota zboží musí odpovídat minimálně částce akčního poukazu. Případný zůstatek není prodávajícím vrácen.

14.6 Pokud hodnota akčního poukazu nepostačuje k pokrytí objednávky, je možno k vyrovnání zbývající částky zvolit některý ze způsobů platby nabízený prodávajícím.

14.7 Zůstatek akčního poukazu není proplacen v hotovosti ani úročen.

14.8 Akční poukaz není vrácen, pokud zákazník zboží zaplacené zcela nebo částečně akčním poukazem vrátí v rámci svého zákonného práva na odstoupení od smlouvy.

14.9 Akční poukaz je přenosný. Prodávající může s osvobozujícím účinkem provést plnění ve prospěch příslušného držitele, který akční poukaz uplatní v rámci online obchodu. To neplatí, pokud je prodávajícímu známa nebo mu z hrubé nedbalosti není známa neoprávněnost, nezpůsobilost k právním úkonům nebo chybějící oprávnění k zastupování příslušného vlastníka.

 

15) Závěrečná ustanovení

15.1 Smluvní partner je oprávněn, postoupit práva a nároky ze smluvního vztahu třetím osobám pouze s předchozím písemným svolením prodávajícího. § 354a HGB (něm. OZ) tím zůstává nedotčen; § 354a HGB (něm. OZ) neplatí vůči spotřebitelům.

15.2 Pokud by bylo některé ustanovení smlouvy neplatné, není tím dotčena platnost zbývající smlouvy. Neplatné ustanovení je nutno nahradit takovým ustanovením, které se nejvíce blíží hospodářskému účelu smlouvy. V případě mezery ve smlouvě je nutno postupovat odpovídajícím způsobem.

15.3 Platí výlučně německé právo s vyloučením obchodního práva UN a dalších odkazů na mezinárodní soukromé a procesní právo. V případě spotřebitelů platí volba práva pouze do té míry, pokud není poskytovaná ochrana odňata závaznými ustanoveními práva státu, ve kterém má spotřebitel svůj běžný pobyt.

15.4 Výlučným sídlem soudu pro veškeré spory ze smluv a v souvislosti se smlouvami, pro které platí tyto VOP, je sídlo prodávajícího; prodávající je však oprávněn uplatnit nároky vůči zákazníkovi v každém zákonném sídle soudu. Tato úprava neplatí vůči spotřebitelům.

15.5 Evropská komise poskytuje na internetu na následujícím odkazu platformu pro online řešení sporů: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Tato platforma slouží jako kontaktní místo pro mimosoudní urovnávání sporů vyplývajících z online kupních smluv nebo online smluv o poskytování služeb, jejichž účastníkem je spotřebitel. Prodávající není povinen se účastnit procesu urovnání sporů před spotřebitelským rozhodčím orgánem, avšak je v zásadě ochoten tak učinit. Tím však nejsou dotčeny zbývající ustanovení tohoto odst. 15.

 

Naposledy prohlíženo
Live Chat Live Chat