Obchodní podmínky

 


 

Obsah

1. Rozsah platnosti
2. Uzavření smlouvy
3. Předmět smlouvy
4. Poskytnutí práv u smlouvy o dodávce softwaru
5. Poskytnutí práv u smlouvy o dočasném přenechání softwaru
6. Povinnosti zákazníka
7. Právo na odstoupení
8. Ceny a platební podmínky
9. Dodací a přepravní podmínky
10. Výhrada vlastnictví
11. Záruka u smluv podle bodů 3.2, 3.3 a) a 3.4
12. Záruka u smluv podle bodů 3.3 b)
13. Záruční podmínky „100% záruky vrácení peněz“
14. Ručení kvůli jinému porušení povinností
15. Uplatnění akčních poukazů
16. Uvedení reference
17. Závěrečná ustanovení

 


 

1) Rozsah platnosti

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) společnosti lizengo GmbH & Co. KG (dále jen „prodávající“) platí pro všechny smlouvy prodávajícího a smluvního partnera (dál jen „zákazník“) týkající se prodeje, dodání a časově omezeného přenechání různého digitálního obsahu, digitálního a nedigitálního zboží (dále společně jen „zboží“). Bude-li prodávající nabízet rovněž služby, bude je poskytovat výlučně jako vedlejší plnění výše uvedených kupních smluv. Odchylující se, protichůdné nebo doplňující všeobecné obchodní podmínky zákazníka se stanou součástí smlouvy, pouze pokud jejich platnost výslovně uzná prodávající. Uznání všeobecných obchodních podmínek zákazníka mlčením na straně prodávajícího je vyloučeno. Tento požadavek souhlasu platí v každém případě, například i tehdy, jestliže prodávající poskytne zákazníkovi bez výhrad plnění se znalostí jeho všeobecných obchodních podmínek.

1.2 Tyto VOP platí jak vůči spotřebitelům (§ 13 BGB), tak vůči podnikům (§ 14 BGB). Nebude-li v následujících VOP obsaženo žádné zvláštní upozornění, platí všechny podmínky stejně i pro smlouvy s podniky a spotřebiteli. Nebudou-li jednotlivé podmínky platit pro spotřebitele, nebo pouze v omezené podobě, bude to výslovně uvedeno.

1.3 Tyto podmínky platí i pro budoucí smluvní vztahy mezi zákazníkem a prodávajícím, bude-li zákazník podnikatelem.

1.4 Digitálním obsahem ve smyslu těchto VOP se rozumí všechny digitální nabídky s výjimkou digitálního zboží, například digitální přístupové kódy, produktové klíče nebo jiné digitální informace.

1.5 Digitálním zbožím ve smyslu těchto VOP je veškerý software nenacházející se na fyzických nosičích, který prodávající – případně s omezením některých uživatelských práv podle bodů 5 a 6 – poskytne ke stažení.

1.6 Nedigitálním zbožím ve smyslu těchto VOP je veškerý software nacházející se na fyzických datových nosičích, který prodávající – případně s omezením určitých uživatelských práv podle bodů 5 a 6 – prodává ve fyzické podobě, a rovněž jiné fyzické produkty.

1.7 Prodávající provozuje na své internetové stránce internetový obchod (dále jen „internetový obchod“). Prodávající kromě toho také prodává své produkty přes různé portály, například ebay.de, rakuten.de nebo rueducommerce.fr (dále jen „portál“ a společně „portály“).

1.8 Zadáním objednávky podle bodu 2.2 prohlašuje zákazník svůj souhlas s těmito VOP.

 

2) Uzavření smlouvy

2.1 Při nákupu v internetovém obchodu prodávajícího kupní smlouva nevzniká ihned zadáním objednávky zákazníka. Objednávka zákazníka představuje víceméně nabídku k uzavření kupní smlouvy. Ceny, cenové nabídky a popisy zboží nebo další plnění uvedené a zmíněné v internetovém obchodu prodávajícího nepředstavují nabídku.

2.2 Při nákupu na portálu kupní smlouva vzniká zadáním objednávky zákazníka.

2.3 Před závazným zadáním objednávky může zákazník podle informací na obrazovce pečlivým čtením rozpoznat možné chyby v zadání. Účinným technickým prostředkem k lepšímu rozpoznání chyb v zadání může být přitom funkce zvětšení v prohlížeči, jejíž pomocí se zvětšuje znázornění na obrazovce. Své zadané údaje může zákazník v rámci elektronického procesu objednávky upravovat běžnými funkcemi klávesnice a myši upravovat až do kliknutí na tlačítko dokončení objednávky.

2.4 Při nákupu v internetovém obchodu nepředstavuje potvrzení objednávky přijetí nabídky kupujícího prodávajícím. Smlouva mezi dodavatelem a zákazníkem vzniká teprve dalším jednáním prodávajícího podle bodu 2.5. 

2.5 Prodávající může nabídku zákazníka přijmout do pěti dnů, přičemž

  • a) objednané zboží dodá zákazníkovi sám, nebo prostřednictvím obchodního partnera (např. Amazon EU S.à.r.l.), kdy bude rozhodující dodání zboží zákazníkovi, nebo

    b) kdy zákazníka po zadání objednávky vyzve zvláštním sdělením k zaplacení. Sem spadá i výběr způsobu platby v procesu objednávky, jímž se uskuteční platba před odesláním objednaného zboží.

Bude-li existovat více výše uvedených možností, vznikne smlouva v okamžik, kdy jako první nastane jedna z výše uvedených možností.

2.6 Lhůta k přijetí objednávky podle bodu 2.5 začíná běžet v den odeslání objednávky zákazníkem a končí uplynutím pátého dne po odeslání objednávky. Jestliže prodávající nabídku zákazníka ve výše uvedené lhůtě nepřijme, bude to považováno za odmítnutí objednávky, kdy již zákazník nebude vázán svým projevem vůle.

2.7 Smlouva se uzavírá výlučně v českém jazyce.

2.8 Poskytne-li zákazník ke zpracování smlouvy e-mailovou adresu, musí zajistit, že na tuto adresu bude možné přijímat e-maily zasílané prodávajícím. Zákazník musí zejména při použití SPAMových filtrů zajistit jejich správné nastavení, aby mohly být doručovány e-maily zasílané prodávajícím nebo zpracováním objednávky pověřeným třetí subjektem. Prodávající nebo zpracováním objednávky pověřený třetí subjekt přitom budou sestavovat e-maily tak, aby bylo z jejich vzhledu, zejména profilu vzoru textu, možné objektivně posoudit, že se nejedná o nevyžádanou zprávu.

 

3) Předmět smlouvy

3.1 Prodávající dává zákazníkům k dispozici zboží. Prodávající poskytuje služby pouze jako doplněk ke smlouvám o dodávkách zboží. Rozhodné jsou sjednané charakteristiky plnění. Prodávajícímu pomáhají při realizaci jeho plnění zaměstnanci, subdodavatelé nebo další pověřené osoby podle jeho výběru.

3.2 V případě smlouvy o dodávkách nedigitálního zboží je základem plnění prodávajícího popis uvedený v internetovém obchodu nebo příslušného portálu prodávajícího. Odkazuje se na úpravu výhrady vlastnictví podle bodu 10. U smlouvy o dodávce softwaru (dále jen: „nákup softwaru“) je prodávající zavázán k trvalému přenechání softwaru uvedeného v licenci. Prodávající se zavazuje k přenechání kopie softwaru na vhodném datovém nosiči, jako je CD-ROM, disk BluRay nebo USB disk, a rovněž k přenechání vytištěné nebo ke stažení dostupné verze příslušné uživatelské dokumentace. Před úplným zaplacením kupní ceny podle bodu 8 platí pro všechny datové nosiče a předávanou uživatelskou dokumentaci výhrada vlastnictví prodávajícího. Pro vlastnosti softwaru je rozhodující aktuální popis produktu v internetovém obchodu nebo na příslušném portálu prodávajícího. Prodávající se dále zavazuje k poskytnutí práv podle bodu 4.

3.3 V případě smlouvy o dodávce digitálního zboží se prodávající zavazuje:

  • a) U smlouvy o dodávce softwaru (dále jen: „nákup softwaru“) k trvalému přenechání softwaru v předmětovém kódu uvedeném v licenci. Prodávající se zavazuje k zobrazení možnosti stažení softwaru a rovněž k předání vytištěné nebo ke stažení dostupné verze příslušné uživatelské dokumentace. Před úplným zaplacením kupní ceny podle bodu 8 platí pro předávanou uživatelskou dokumentaci výhrada vlastnictví prodávajícího. Pro vlastnosti softwaru je rozhodující aktuální popis produktu v internetovém obchodu nebo na příslušném portálu prodávajícího. Prodávající se dále zavazuje k poskytnutí práv podle bodu 4.

    b) U smlouvy o dočasném přenechání softwaru (dále jen: „pronájem softwaru“) k časově omezenému přenechání softwaru v předmětovém kódu uvedeném v licenci. Prodávající se zavazuje k zobrazení možnosti stažení softwaru a rovněž k předání vytištěné nebo ke stažení dostupné verze příslušné uživatelské dokumentace. Před úplným zaplacením kupní ceny podle bodu 8 platí pro předávanou uživatelskou dokumentaci výhrada vlastnictví prodávajícího. Pro vlastnosti softwaru je rozhodující aktuální popis produktu v internetovém obchodu nebo na příslušném portálu prodávajícího. Prodávající se dále zavazuje k poskytnutí práv podle bodu 5;

3.4 Při smlouvě o dodávkách digitálního obsahu se dodavatel zavazuje ke zpřístupnění digitálního obsahu. Pro použití digitálního obsahu zaslaného zákazníkovi platí výhrada podmínek použití stanovených jednotlivými poskytovateli. Použití digitálního obsahu je s odkladným účinkem podmíněno úplným zaplacením kupní ceny podle bodu 8. Prodávající může použití předběžně povolit i od tohoto okamžiku.

3.5 Služby prodávající poskytuje výhradně jako smluvní nebo poprodejní vedlejší plnění k výše uvedeným hlavním povinným plněním a pouze po zvláštním ujednání se zákazníkem.

3.6 Pro dodávky jednotlivých předmětů smlouvy platí bod 9.

3.7 Bude-li prodávající při svém plnění smlouvy omezen nebo mu v tom bude zcela zabráněno, protože budou zaměstnanci, podklady, data nebo zařízení zákazníka k dispozici pouze nevhodně nebo nedostatečně, nebo zákazník úmyslně či z nedbalosti neposkytne svou součinnost, k čemuž patří i dodržování lhůt, bude prodávající oprávněn naúčtovat zákazníkovi vzniklé vícenáklady.

3.8 Bude-li zákazník podnikatelem, zůstává včasné a správné vlastní zajištění dodávek vyhrazeno, pokud nebude možné přičíst odpovědnost za zpožděné a nesprávné vlastní zajištění dodávek prodávajícímu.

 

4) Poskytnutí práv u smlouvy o dodávce softwaru

4.1 Tento bod 4 platí výlučně pro smlouvy o nákupu softwaru podle bodů 3.2 a 3.3 a).

4.2 Zákazník po úplném zaplacení kupní ceny podle bodu 8 obdrží nevýlučné, časově neomezené právo k užívání zboží, a to v rozsahu stanoveném smlouvou. Prodávající může použití zboží předběžně povolit i od tohoto okamžiku. Zboží smí současně používat maximální počet fyzických osob, který odpovídá zboží získanému zákazníkem. Přípustné použití zahrnuje instalaci softwaru, nahrání do operační paměti a rovněž použití zákazníkem v souladu s účelem. Zákazník není v žádném případě oprávněn k pronájmu nebo sublicencování získaného zboží, k jeho pevnému nebo bezdrátovému zveřejňování či zpřístupňování nebo k jeho placenému či bezplatnému poskytování třetím subjektům. Bod 4.5 zůstává nedotčen.

4.3 Zákazník je oprávněn k vytvoření záložní kopie softwaru, pokud to bude nutné k budoucímu používání.

4.4 Zákazník je pak výlučně oprávněn k dekompilování a rozmnožování softwaru, bude-li to předpokládáno zákonem. To platí ovšem pouze s podmínkou, že prodávající k tomu na požádání a v přiměřené lhůtě nezpřístupní kupujícímu nezbytné informace.

4.5 Zákazník je oprávněn trvale přenechat získanou kopii softwaru třetímu subjektu, přičemž mu předá i dokumentaci. V takovém případě se zcela vzdává používání softwaru, musí ze svých počítačů smazat všechny instalované kopie a smazat všechny kopie na dalších datových nosičích nebo je předat prodávajícímu, pokud nebude ze zákona povinen k dalšímu uložení. Zákazník prodávajícímu na požádání písemně potvrdí provedení výše uvedených opatření, nebo jej případně informuje o důvodech dalšího uložení. Dále zákazník se třetím subjektem výslovně sjedná dodržování rozsahu omezení práv podle tohoto bodu 4. Dělení získaných sad není povoleno.

4.6 Použije-li zákazník software v rozsahu překračujícím kvalitativně (s ohledem na druh stanoveného použití) nebo kvantitativně (podle počtu uživatelů) získaná oprávnění k použití, musí si neprodleně opatřit další zboží nezbytné k povolenému použití. Jestliže tak neučiní, prodávající uplatní svá příslušná práva.

4.7 Ze softwaru nesmí být odstraňovány ani nesmí být měněny značky ochrany autorským právem, sériová čísla ani jiné prvky sloužící k identifikaci softwaru.

 

5) Poskytnutí práv u smlouvy o dočasném přenechání softwaru

5.1 Tento bod 5 platí výhradně pro smlouvy o časově omezeném přenechání softwaru podle bodu 3.3 b).

5.2 Zákazník po úplném zaplacení kupní ceny podle bodu 8 obdrží nevýlučné, časově na dobu platnosti smlouvy omezené, nepřenosné a nesublicencovatelné právo k užívání zboží v rozsahu stanoveném smlouvou a licenčními podmínkami. Prodávající může použití zboží předběžně povolit i od tohoto okamžiku. Doba časového omezení platnosti smlouvy odpovídá výběru příslušných údajů v internetovém obchodu nebo na příslušném portálu prodávajícího, případně výběru doby platnosti, kterou si zákazník zvolí při uzavírání smlouvy. Přípustné použití zahrnuje instalaci softwaru, nahrání do operační paměti a rovněž použití zákazníkem v souladu s účelem. Zákazník není v žádném případě oprávněn k pronájmu nebo sublicencování získaného zboží, k jeho pevnému nebo bezdrátovému zveřejňování či zpřístupňování nebo k jeho placenému či bezplatnému poskytování třetím subjektům.

5.3 Zákazník je oprávněn k vytvoření záložní kopie softwaru, pokud to bude nutné k budoucímu používání.

5.4 Zákazník je pak výlučně oprávněn k dekompilování a rozmnožování softwaru, bude-li to předpokládáno zákonem. To platí ovšem pouze s podmínkou, že prodávající k tomu na požádání a v přiměřené lhůtě nezpřístupní kupujícímu nezbytné informace.

5.5 Kromě případů uvedených v bodech 5.1 až 5.3 není zákazník oprávněn k rozmnožování softwaru.

5.6 Zákazník není oprávněn přenechávat třetím subjektům jemu případně předané kopie softwaru ani jím případně pořízené další kopie. Zejména nesmí software zcizovat, půjčovat, pronajímat nebo sublicencovat ani software veřejně předávat nebo zpřístupňovat.

5.7 Jestliže zákazník poruší některé z výše uvedených ustanovení, stanou se všechna v rámci této smlouvy udělená práva k užívání neplatnými a automaticky se vrátí prodávajícímu. V takovém případě musí zákazník neprodleně a zcela přestat software používat, smazat všechny na svých systémech instalované kopie softwaru, stejně jako musí smazat nebo předat prodávajícímu všechny případně pořízené záložní kopie.

 

6) Povinnosti zákazníka

6.1 Zákazník je povinen vhodnými opatřeními zabezpečit zboží před přístupem neoprávněných třetích subjektů, zejména musí všechny kopie digitálního obsahu uchovávat na zabezpečeném místě, nebude-li něco jiného vyplývat ze smlouvy, případných licenčních podmínek nebo případné uživatelské dokumentace.

6.2 Je třeba, aby zákazník jmenoval kontaktní osobu, jejíž vysvětlení, pokud budou sloužit uzavírání smlouvy, a jednání budou pro zákazníka závazná. Toto pravidlo se neuplatňuje vůči spotřebitelům.

6.3 Zákazník informuje prodávajícího před a během uzavírání smlouvy o všech pro toto uzavírání relevantních skutečnostech a postupech, jež budou nutné a rozhodné pro přípravu a realizaci smlouvy. Toto pravidlo se neuplatňuje vůči spotřebitelům.

6.4 Zákazník je povinen podle svého nejlepšího vědomí a svědomí pomáhat prodávajícímu při provádění smlouvy a splnit všechny předepsané podmínky pro realizace smlouvy. Zákazník se zejména zavazuje předat zákazníkovi všechny k plnění smluvních povinností nezbytné podklady, údaje a informace v požadovaném formátu. K tomu rovněž patří, aby zákazník včas informoval své zaměstnance o nadcházejících dodávkách nebo plnění prodávajícího.

 

7) Právo na odstoupení

7.1 Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy.

7.2 Bližší informace o právu na odstoupení najdete v poučení o odstoupení prodávajícího. Najdete na:  https://www.lizengo.cz/odstoupeni-od-smlouvy, nebo na příslušném portálu kupujícího.

 

8) Ceny a platební podmínky

8.1 Nebude-li v popisu produktu prodávajícího uvedeno jinak, jedná se u uvedených cen o celkovou cenu obsahující zákonnou daň z obratu. Případně budou dodatečné náklady na dopravu a odeslání uvedeny v jednotlivých popisech produktů zvlášť.

8.2 U dodávek mimo země Evropské unie mohou v jednotlivých případech vznikat další náklady, za které prodávající neodpovídá a které uhradí zákazník. K tomu patří například náklady na převod peněz bankovní institucí (např. poplatky za převod, směnárenské poplatky) nebo dovozní poplatky či daně (např. cla). Tyto náklady související s převodem peněz mohou vzniknout i v případě, když dodávka nebude probíhat v zemi mimo Evropskou unii, ovšem zákazník provede ze země mimo Evropskou unii platbu.

8.3 O možnostech platby je zákazník informován v jednotlivých internetových obchodech nebo na portálech prodávajícího.

8.4 Bude-li sjednána platba předem bankovním převodem, je platba splatná ihned po uzavření smlouvy, jestliže si strany nesjednají jiný termín splatnosti.

8.5 Při platbách prováděných způsobem nabízeným platební službou PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (dále jen: „PayPal“) se platba provádí přes PayPal podle uživatelských podmínek služby PayPal, které najdete na adrese https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full, nebo – nemá-li zákazník založený účet PayPal – se na platby vztahují podmínky pro platby bez účtu PayPal uvedené na adrese https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full.

8.6 Při výběru způsobu platby „převod SOFORT“ proběhne platba prostřednictvím poskytovatele SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Mnichov (dále jen „SOFORT“). Aby bylo možné převést fakturovanou částku pomocí převodu SOFORT, musí uživatel disponovat účtem s internetovým bankovnictvím, povoleným převodem SOFORT a využívajícím PIN/TAN, musí při platbě příslušně prokázat totožnost a potvrdit platbu SOFORT. Neprodleně poté bude platební transakce provedena prostřednictvím SOFORT a z bankovního účtu zákazníka bude stržena platba. Bližší informace k platebnímu způsobu převod SOFORT najde zákazník na internetové adrese https://www.sofort.com/ger-DE/kaeufer/su/so-funktioniert-sofort-ueberweisung/.

8.7 Při výběru způsobu platby na fakturu bude kupní cena splatná po dodání zboží a vystavení faktury. V takovém případě, nebude-li sjednáno jinak, je kupní cena splatná do 7 (sedmi) dnů od obdržení faktury a bez odpočtu. Úprava prodlení podle § 286 odst. 3 BGB tím zůstává nedotčena. Prodávající si vyhrazuje právo poskytovat platební možnost na fakturu pouze do určitého objemu objednávky a tuto platební možnost při překročení stanoveného objemu zakázat. V takovém případě prodávající informuje zákazníky o uplatňovaném omezení plateb v platebních informacích svého internetového obchodu nebo portálu.

8.8 Při výběru možnosti SEPA platba bude fakturovaná částka splatná po udělení oprávnění k inkasu SEPA, ne však před uplynutím lhůty pro předběžné oznámení k platbě. Inkaso proběhne při nákupu přes portál prodávajícího po zadání objednávky. Při nákupu v internetovém obchodu prodávajícího bude inkaso provedeno, jakmile objednané zboží opustí sklad prodávajícího, a zákazníkovi bude e-mailem zaslán odkaz ke stažení nebo produktový klíč, přičemž vždy záleží na odeslání oznámení nebo e-mailu prodávajícím, ovšem nikoliv před uplynutím lhůty pro předběžné oznámení. Předběžným oznámením („Pre-Notification“) je jakékoliv oznámení (např. faktura, pojistka, smlouva) prodávajícího zákazníkovi, kterým se oznamuje inkaso prostřednictvím SEPA platby. Nebude-li inkaso provedeno kvůli nedostatečné výši prostředků na účtu nebo uvedení nesprávných bankovních údajů nebo zákazník zamítne zaúčtování, přestože k tomu nebude oprávněný, zaplatí zákazník bankovní instituci náklady případně vzniklé zpětným zaúčtováním, bude-li za tuto situaci odpovědný.

8.9 Při výběru platby platební kartou budou peníze odečteny při dokončení objednávky.

8.10 Při výběru platby „Amazon Pay“ proběhne platba prostřednictvím poskytovatele Amazon Payments Europe s.c.a 38 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg (dále jen „Amazon Pay“) a s využitím platebních informací uvedených v účtu Amazon zákazníka a podle platebních podmínek Amazon Pay, které najdete na https://pay.amazon.de/help/201751590?ld=NSGoogle.

8.11 U platebního způsobu poskytovatele Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Švédsko (dále jen „Klarna“), bude platba provedena vždy poskytovateli Klarna podle následujících podmínek:

Faktura: Platební lhůta činí 14 dnů od odeslání zboží. Fakturační podmínky najdete na adrese https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/EID/de_de/invoice?fee%3D0.

Koupě na splátky: S financováním Klarna může zákazník platit nákup ve flexibilních měsíčních splátkách minimálně 1/24 celkové částky (ovšem alespoň 6,95 EUR), nebo podle jiných v objednávce uvedených podmínek. Splátky se platí vždy ke konci měsíce po zaslání měsíčního vyúčtování společností Klarna. Další informace o prodeji na splátky, včetně všeobecných obchodních podmínek a evropských standardních informací pro spotřebitelské úvěry, najdete na adrese https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/EID/de_de/account.

Okamžitý převod: Finanční prostředky budou strženy z účtu zákazníka ihned po zadání objednávky.

Předpokladem použití způsobů plateb na fakturu a na splátky je prokázání bonity. Další informace a podmínky pro využití služby Klarna najdete na adrese https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/user.

8.12 Započítání pohledávek zákazníka proti pohledávkám prodávajícího je vyloučeno, kromě případů, kdy je prodávající uzná, nebo tak bude pravomocně rozhodnuto. Zástavní právo kupujícího je rovněž omezeno na tyto pohledávky.

8.13 Při prodlení s platbou je prodávající oprávněn naúčtovat zákazníkovi úrok z prodlení ve výši 9 % nad aktuální platnou základní úrokovou sazbou. Prodávající je při nedodržení lhůty splatnosti, přestože zákazníka upomínal, oprávněn požadovat výdaje na upomínky a inkaso nezbytné pro příslušné právní úkony, jež vzniknou inkasním subjektům a právnímu zastoupení prodávajícího. Ty se u inkasních subjektů řídí zákonnými vypočítanými sazbami inkasních subjektů, u právních zástupců pak zákonem o odměnách právních zástupců. Zašle-li upomínku sám prodávající, je zákazník povinen zaplatit za zaslanou upomínku částku 1,50 EUR. To neplatí pro upomínku, která odůvodňuje zpoždění. Zákazníkovi zůstává právo prokázat nižší škodu prodávajícího. Toto pravidlo se neuplatňuje vůči spotřebitelům.

8.14 U zákazníků mimo Spolkovou republiku Německo je možný nákup za čistou cenu, pokud již v objednávce uvedou své platné číslo DIČ. Na DIČ uvedené po zadání objednávky nebude brán zřetel.

 

9) Dodací a přepravní podmínky

9.1 Nebude-li sjednáno jinak, probíhá dodávka zboží jeho odesláním na zákazníkem uvedenou dodací adresu. Při realizaci transakce je rozhodná dodací adresa uvedené v objednávce zpracovávané prodávajícím.

9.2 Vrátí-li přepravní společnost odeslané zboží prodávajícímu zpět, protože nebylo možné jeho doručení zákazníkovi, uhradí náklady na neúspěšné doručování zákazník. To neplatí v případě, že zákazník uplatní své právo na odstoupení, pokud důvod nedoručení nezpůsobil nebo pokud byl dočasně omezen v přijímání poskytovaného plnění, leda že by mu prodávající oznámil dodávku v přiměřeném čase předem.

9.3 Vlastní odběr není z logistických důvodů možný.

9.4 Digitální obsah je zákazníkovi předáván v elektronické podobě sdělením odkazu ke stažení. Produktové klíče se zákazníkovi zasílají e-mailem.

 

10) Výhrada vlastnictví

10.1 Až do úplného zaplacení pohledávky kupní ceny prodávajícího zůstává dodané nedigitální zboží v jeho vlastnictví (výhrada vlastnictví).

10.2 Zákazník je povinen nedigitální zboží pro prodávajícího uložit a pečlivě se o něj starat. Při uskladnění musí, například oddělením zboží, vyznačit, že se jedná o vlastnictví prodávajícího. Toto pravidlo se neuplatňuje vůči spotřebitelům.

10.3 V případě zabavení nebo jiného zásahu třetího subjektu musí zákazník neprodleně písemně informovat prodávajícího.

10.4 Zákazník je oprávněn nedigitální zboží dále prodávat v rámci běžných obchodních transakcí, ovšem nikoliv je používat k zajištění nebo zastavovat. Prodávajícímu postupuje již nyní všechny pohledávky ve výši konečné částky faktury (včetně daně z obratu) pohledávek prodávajícího, které mu vzniknou z dalšího prodeje vůči jeho odběratelům nebo jiným třetím subjektům. Postoupení slouží ve stejném rozsahu k zajištění dotčené pohledávky jako výhrada vlastnictví podle bodu 10.1. těchto podmínek. K vymáhání těchto pohledávek je i po odstoupení oprávněn zákazník. Prodávající je ovšem oprávněn vymáhat pohledávky sám, pokud zákazník nedodrží své platební povinnosti, je v prodlení s platbami, bude vznesen návrh na zahájení insolvence nebo zákazník své platby zastaví. V takových případech smí prodávající oprávnění k vymáhání odvolat. Prodávající může kromě toho požadovat, aby mu zákazník neprodleně oznámil postoupené pohledávky a jejich dlužníky a aby mu dal k dispozici písemné prohlášení o postoupení a všechny k vymáhání pohledávky nezbytné údaje a dokumenty. Toto pravidlo se neuplatňuje vůči spotřebitelům.

10.5. Pokud prodávající nedigitální zboží spojil či smíchal s jinými movitými věcmi tak, že se v zásadě staly částmi jedné věci, předá zákazník prodávajícímu podílové spoluvlastnictví k jediné věci. Zákazník prodávajícímu postupuje již nyní všechny pohledávky ve výši konečné částky faktury (včetně daně z obratu) pohledávek prodávajícího, které mu vzniknou z dalšího prodeje předmětů, jichž je prodávající spoluvlastníkem; prodávající toto postoupení přijímá. Příslušným způsobem platí úprava podle bodu 10.4 věta 3 a násl. Toto pravidlo se neuplatňuje vůči spotřebitelům.

10.6 Použije-li zákazník nedigitální zboží získané od prodávajícího tak, že se stane součástí nové věci a vlastnictví prodávajícího tím bude ukončeno, pak vlastnictví prodávajícího přetrvá jako podílové spoluvlastnictví na vzniklém produktu. Zákazník prodávajícímu postupuje již nyní všechny pohledávky ve výši konečné částky faktury (včetně daně z obratu) pohledávek prodávajícího, které mu vzniknou z dalšího prodeje produktu vůči jeho odběratelům nebo jiným třetím subjektům. Příslušným způsobem platí úprava podle bodu 10.4 věta 3 a násl. Toto pravidlo se neuplatňuje vůči spotřebitelům.

10.7 Překročí-li prodávajícímu náležející zajištění zajištěných pohledávek více než 20 %, bude prodávající kvůli překročení této hranice povinen na požádání zákazníka k uvolnění zajištění podle vlastního uvážení.

 

11) Záruka u smluv podle bodů 3.2, 3.3 a) a 3.4

11.1 Úprava podle tohoto bodu 11 platí pro smlouvy podle bodů 3.2, 3.3 a) a 3.4.

11.2 Nároky vůči prodávajícímu z důvodu vad jsou promlčeny jeden rok po přechodu rizika, bude-li se jednat o nově vyrobené věci nebo díla. To neplatí, pokud zákon podle § 438 odst. 1 bod 2 (stavby a předměty pro stavby), § 445b odst. 1 (právo na odvolání) a § 634a odst. 1 bod 2 (vady staveb) BGB stanoví delší lhůty. Toto pravidlo se neuplatňuje vůči spotřebitelům.

11.3 Při dodávkách použitého zboží jsou – s výhradou zákonných ustanovení a jiných ujednání – všechna práva vyplývající z vad vyloučena. Toto pravidlo se neuplatňuje vůči spotřebitelům.

11.4 Všechny údaje o zboží, bez ohledu na to, byly-li sjednány písemně či nikoliv, jsou údaji o vlastnostech, nikoliv zárukami, zaručenými vlastnostmi, smlouvou předpokládanými použitími apod. Zjevné vady (písařské chyby, početní chyby, chybná forma atd.) v oznámeních, protokolech, návodech k použití, vyúčtováních, prospektech, v internetovém obchodu prodávajícího může prodávající kdykoliv opravit. Požadování odstranění těchto zjevných vad je vyloučeno.

11.5 U dodávek prodávajícího platí vůči obchodníkům v každém případě zákonné povinnosti prošetření a vytýkání podle § 377 HGB. Bude-li dodávka probíhat jménem obchodního prostředníka přímo na spotřebitele, platí rovněž a neomezeně vytýkací povinnost podle obchodního práva. Toto pravidlo se neuplatňuje vůči spotřebitelům.

11.6 Odmítne-li zákazník dodávku prodávajícího z důvodu podstatné vady, která značně ztěžuje nebo znemožňuje použití, přestože prodávající prohlásil připravenost k provozu, bude zákazník v prodlení s přijetím. Přijetí dodávky není možné odmítnout kvůli nevýznamné vadě.

11.7 Ze záruky jsou vyloučeny vady, které budou způsobeny nesprávnou obsluhou, systémovými komponenty změněnými v rozporu se smluvními podklady, použitím nevhodného organizačního prostředku, použitím hardwarového nebo softwarového prostředí nesplňujícího požadavky uvedené v licenčních podmínkách, neobvyklými provozními podmínkami nebo zásahy zákazníka či třetího subjektu do systému. Bude-li zboží použito se zařízeními třetích subjektů, platí záruka na vady funkcí nebo výkonu pouze tehdy, pokud se takové vady vyskytnou i bez tohoto spojení, nebo je kompatibilita s těmito předměty součástí smluvně sjednaných vlastností.

11.8 Bude-li dodávka vadná, může prodávající podle vlastního uvážení buď vadu odstranit (opravit), nebo dodat nový bezvadný předmět (dodání náhrady). Ve druhém uvedeném případě je zákazník povinen vadné zboží na požádání a podle platných právních předpisů vrátit prodávajícímu. Bude-li zákazníkem spotřebitel, platí předchozí věta s tím opatřením, že se nevydávají požitky ani se nenahrazují ve výši jejich hodnoty. Zákazník musí prodávajícímu poskytnout čas a umožnit dodatečné plnění, zejména opravu.

11.9 Výdaje nutné pro účel kontroly a dodatečného plnění, zejména náklady na dopravu, cestovní náklady, náklady na práci a materiál, nese podle zákonných ustanovení prodávající, pokud vada skutečně existuje. V případě neoprávněného prodloužení odstraňování vady na straně zákazníka je prodávající oprávněn požadovat náhradu nákladů na dodatečné plnění, leda že by zákazník za nesprávné oznámení vady neodpovídal. Nebude-li dodatečné plnění úspěšné, pokud prodávající s konečnou platností a seriózně dodatečné plnění odmítne (také podle § 439 odst. 4 BGB), bude-li následné plnění pro zákazníka nepřiměřené nebo se bude jednat o případ podle § 323 odst. 2 BGB, může zákazník buď odstoupit od smlouvy, nebo snížit protiplnění, aniž tím budou dotčeny nároky na náhradu škody.

11.10 Nároky a práva zákazníka kvůli vadám nevznikají při pouze nepodstatných odchylkách od sjednaných vlastností, při pouze nepodstatném ovlivnění použitelnosti, u přirozeného opotřebení nebo škod, pokud budou způsobeny chybnou nebo nedbalou manipulací či skladováním, nadměrným namáháním, nevhodnými provozními prostředky nebo zvláštními vnějšími okolnostmi, které nebyly předpokládány smlouvou. Bude-li kvůli neprovedenému dodatečnému plnění oprávněn jednak k žádosti o dodatečné plnění a jednak k uplatnění zákonných práv, která mu tím kromě toho vznikla, může prodávající zákazníka vyzvat, aby svá práva vykonal v přiměřené lhůtě. Zákazník sdělí své rozhodnutí prodávajícímu písemně (např. e-mailem, faxem nebo dopisem). Rozhodující pro dodržení lhůty je dodání prohlášení zákazníka prodávajícímu. Jestliže zákazník nevykoná svá práva ve lhůtě, zejména právo na odstoupení nebo náhradu škody namísto plnění, může je uplatnit jen tehdy, když marně uplyne nová jím stanovená přiměřená lhůta pro doplňkové plnění. Toto pravidlo se neuplatňuje vůči spotřebitelům.

11.11 Práva zákazníka na odstoupení vůči prodávajícímu podle § 445a BGB platí pouze tehdy, nebude-li mít zákazník se svým odběratelem sjednány žádné dohody překračující zákonná práva z vad. Toto pravidlo neplatí pro spotřebitele.

11.12 Zkrácené promlčení a vyloučení záruky podle tohoto bodu 11 neplatí v případech úmyslného nebo nedbalostního ohrožení života nebo zdraví, úmyslného nebo hrubou nedbalostí způsobeného porušení povinnosti prodávajícím, při lstivém zamlčení vady, u případné záruky kvality nebo při nárocích podle zákona o záruce za výrobky.

11.13 Bude-li prodávající podle této smlouvy dodávat k původnímu předmětu smlouvy aktualizace, vylepšení, nové verze programu nebo jiný nový obsah, vztahuje se tento bod 11 i na ně.

11.14 V případě existence právních nedostatků se ustanovení tohoto bodu 11 vztahuje i na ně.

 

12) Záruka u smluv podle bodu 3.3 b)

12.1 Úprava podle tohoto bodu 12 platí pro smlouvy podle bodu 3.3 b).

12.2 Zákazníkům při vadách přísluší zákonná práva. Zákazník je povinen prodávajícího o vadách neprodleně informovat.

12.3 Právo zákazníka na mimořádnou výpověď kvůli nezaručení použití podle smlouvy podle § 543 odst. 2 věta 1 bod 1 BGB je vyloučeno. To neplatí, bude-li se jednat o vadu, kterou prodávající lstivě zamlčel, nebo v případě zpožděné dodávky zákazníkovi, pokud za zpoždění dodávky odpovídá kupující.

12.4 Nároky a práva zákazníka kvůli vadám nevznikají, nebude-li software používán v souladu s určeným použitím, nebo nebude-li používán správně, jestliže zákazník bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího software upraví nebo změní, nebo pokud budou problémy či chyby způsobeny tím, že bude software používán v hardwarovém nebo softwarovém prostředí nesplňujícím požadavky uvedené v licenčních podmínkách, leda že by prokázal, že se jedná o vadu softwaru.

12.5 Nároky a práva zákazníka kvůli vadám nevznikají při pouze nepodstatných odchylkách od sjednaných vlastností, při pouze nepodstatném ovlivnění použitelnosti, u přirozeného opotřebení nebo škod, pokud budou způsobeny chybnou nebo nedbalou manipulací či skladováním, nadměrným namáháním, nevhodnými provozními prostředky nebo zvláštními vnějšími okolnostmi, které nebyly předpokládány smlouvou.

12.6 Vyloučení záruky podle bodu 12 neplatí v případech úmyslného nebo nedbalostního ohrožení života nebo zdraví, úmyslného nebo hrubou nedbalostí způsobeného porušení povinnosti prodávajícím, při lstivém zamlčení vady, u případné záruky kvality nebo při nárocích podle zákona o záruce za výrobky.

12.7 Bude-li prodávající podle této smlouvy dodávat k původnímu předmětu smlouvy aktualizace, vylepšení, nové verze programu nebo jiný nový obsah, vztahuje se tento bod 12 i na ně.

12.8 V případě existence právních nedostatků se ustanovení tohoto bodu 12 vztahuje i na ně.

 

13) Záruční podmínky „100% záruky vrácení peněz“

Záruka je omezena na 3 roky od data vystavení faktury. Z ní jsou vyňaty produkty s omezenou životností. U takových produktů je záruka omezena na délku jejich životnosti. 100 % zaplacené kupní ceny bude vráceno oproti dokladu, že byl produkt získán od prodávajícího, a oproti písemnému potvrzení, že produkt již nebude možné dále používat a že rovněž nebyl předán třetímu subjektu. Peníze budou vráceny do 14 dnů od obdržení dokladu a potvrzení prodávajícím. Tato záruka se vztahuje pouze na spotřebitele.

 

14) Ručení kvůli jinému porušení povinností

14.1 Při porušení povinností nepředstavujících věcné či právní vady podle bodu 11 a 12 ručí prodávající za úmyslné a hrubě nedbalé jednání svých orgánů a zástupců, stejně jako – bez ohledu na míru provinění – za škody způsobené na životě a zdraví.

14.2 Dále prodávající ručí za lehkou nedbalost svých orgánů a zástupců v případě nemožnosti, prodlení s plněním, nedodržení záruky nebo porušení jiných zásadních smluvních povinností. Zásadními smluvními povinnostmi jsou povinnosti umožňující realizaci smlouvy, na jejichž splnění smí smluvní partner obvykle trvat. V takových případech je ručení prodávajícího omezeno na ty podle smlouvy typické škody, s nimiž musel prodávající při uzavření smlouvy racionálně počítat.

14.3 Ručení prodávajícího nad rámec bodů 12.1 a 12.2 – bez ohledu na právní důvod – je vyloučeno. To platí zejména pro všechny nároky kvůli porušení smluvních povinností a pro nároky vyplývající z nepovolené manipulace, ovšem nikoliv ty způsobené proviněním při uzavírání smlouvy.

14.4 Za případnou ztrátu dat při kontrole, případně nezbytná nápravná opatření nebo jiná plnění nepřebírá prodávající žádnou záruku. Zákazník proto musí zajistit zazálohování dat nacházejících se na jednotlivých zařízeních nebo datových úložištích, aby se na nich nenacházela žádná citlivá data.

14.5 Všechna omezení záruky sjednaná se zákazníkem platí také pro orgány a zástupce prodávajícího.

14.6 Práva podle zákona o záruce za produkty zůstávají nedotčena.

 

15) Uplatnění akčních poukazů

15.1 Poukazy, které prodávající bezplatně vydává v rámci propagačních akcí s určitou dobou platnosti a které si zákazník nemůže zakoupit (dále jen „akční poukazy“), mohou být v internetovém obchodu prodávajícího uplatněny pouze v uvedené lhůtě.

15.2 Z poukazových akcí mohou být vyloučeny jednotlivé produkty, bude-li uvedeno příslušné vyloučení z rozsahu platnosti akčního poukazu.

15.3 Akční poukazy mohou být uplatněny pouze před dokončením objednávky. Dodatečné zaúčtování není možné.

15.4 U jedné objednávky je vždy možné uplatnit pouze jeden akční poukaz.

15.5 Hodnota zboží musí minimálně odpovídat částce hodnoty zboží. Případnou zbývající hodnotu poukazu prodávající neuhradí.

15.6 Nebude-li hodnota akčního poukazu stačit k zaplacení objednávky, může být rozdíl v částce uhrazen jednou ze zbývajících platebních metod prodávajícího.

15.7 Hodnota akčního poukazu není ani proplácena v hotovosti, ani není úročena.

15.8 Hodnota akčního poukazu nebude vrácena, pokud zákazník v rámci svého zákonného práva na odstoupení vrátí zboží či jeho část placené akčním poukazem.

15.9 Akční poukaz je přenosný. Prodávající může s účinkem zprošťujícím závazku provést plnění u vlastníka, který uplatnil akční poukaz v internetovém obchodu. To neplatí, pokud prodávající ví, nebo v důsledku hrubé nedbalosti neví, o neoprávněnosti, nemožnosti uzavřít obchod nebo chybějícím oprávnění k zastoupení jednotlivých vlastníků.

 

16) Uvedení reference

Bude-li zákazník podnikatelem, souhlasí s tím, že jej a jeho firmu, s využitím značky odkazující na jeho firmu, může prodávající uvést jako referenci na své internetové stránce, ve svých profilech na sociálních sítích (například Twitter, LinkedIn, Xing) a ve vlastních publikacích. Tento souhlas je možné s účinkem do budoucnosti kdykoliv odvolat zasláním prohlášení prodávajícímu.

 

17) Závěrečná ustanovení

17.1 Smluvní partner je oprávněn postupovat práva a nároky vyplývající z tohoto smluvního vztahu třetím subjektům pouze s předchozím písemným souhlasem prodávajícího. § 354a HGB zůstává nedotčen; § 354a HGB se neuplatňuje vůči spotřebitelům.

17.2 Platí výlučně německé právo s vyloučením právních předpisů OSN o koupi zboží a rovněž doporučení mezinárodního soukromého a procesního práva. U spotřebitelů platí tato volba práva pouze tehdy, nebudou-li závazné předpisy práva státu poskytovat širší právní ochranu.

17.3 Výlučná soudní příslušnost pro všechny spory vyplývající ze smluv nebo v souvislosti s nimi, na něž se vztahuje AGB, se určí podle sídla prodávajícího; prodávající je ovšem oprávněn vznést žalobu proti zákazníkovi v kterékoliv zákonem povolené jurisdikci. Toto pravidlo se neuplatňuje vůči spotřebitelům.

17.4 Evropská komise vytvořila na internetu platformu pro on-line řešení sporů: https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Tato platforma slouží jako kontaktní místo pro mimosoudní urovnání sporů ze smluv o on-line nákupu zboží nebo služeb, jejichž stranou je spotřebitel. Prodávající není povinen účastnit se řízení o urovnání sporu prováděné spotřebitelským rozhodčím sborem, je k tomu však v zásadě ochoten. Zbývající ustanovení tohoto bodu 17 tím zůstávají nedotčena.

Naposledy prohlíženo
Live Chat Live Chat