Ochrana osobních údajů

Oznámení o ochraně osobních údajů podle čl. 13, 14 a 21 GDPR pro webové a externí stránky společnosti lizengo GmbH & Co. KG

I. Úvod

1. Správce

My, společnost lizengo GmbH & Co. KG, bereme ochranu Vašich osobních údajů a své s tím spojené zákonné povinnosti velmi vážně. Podle zákonných požadavků musí být zpracování osobních údajů zcela transparentní. Pouze pokud je pro Vás jako subjekt údajů zpracování srozumitelné, jste dostatečně informováni o účelu, druhu a rozsahu zpracování.

Naše prohlášení o ochraně osobních údajů Vám proto podrobně vysvětluje, které osobní údaje jsou při používání našich webových stránek (www.lizengo.cz), všech jiných podstránek, které na ně odkazují, a v ostatních případech, které jsou uvedeny v tomto textu, zpracovávány.
Správcem ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), spolkového zákona o ochraně osobních údajů (BDSG) a ostatních požadavků právních předpisů o ochraně osobních údajů je společnost

lizengo GmbH & Co. KG
Eiler Str. 3
51107 Kolín nad Rýnem
Telefon: 0228 880 168
E-mail: [email protected]

Dále jen „správce“ nebo „my“.
Pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat na následující adrese:
Pověřenec pro ochranu osobních údajů - osobně -
Eiler Str. 3
51107 Kolín nad Rýnem
E-mail: [email protected]

Vezměte, prosím, na vědomí, že se přes odkazy na našich webových stránkách můžete dostat na jiné webové stránky, které neprovozujeme my, nýbrž třetí strany. Takovéto odkazy jsou buď jednoznačně označeny, nebo je poznáte ze změny v adresovém řádku svého prohlížeče. Za dodržování předpisů o ochraně osobních údajů a bezpečnou manipulaci s Vašimi osobními údaji na těchto webových stránkách provozovaných třetími stranami nejsme odpovědní.

2. Definice

2.1. Z GDPR

V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů jsou použity výrazy z textu GDPR. Definice (čl. 4 GDPR) najdete např. pod odkazem https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32016R0679.

2.2. Cookies a podobné technologie

Cookies jsou textové soubory, které webová stránka ukládá, resp. čte na Vašem koncovém přístroji. Obsahují kombinace písmen a čísel, pomocí nichž lze např. při opětovném spojení s webovou stránkou, která cookie uložila, rozpoznat uživatele a jeho nastavení, umožnit, aby zůstal přihlášen v zákaznickém účtu, nebo statisticky analyzovat určité uživatelské chování.

Technologie WebStorage umožňuje ukládat proměnné a hodnoty lokálně v mezipaměti prohlížeče uživatele. Tato technologie zahrnuje jak tzv. „sessionStorage“, který zůstane uložen až do zavření prohlížeče, tak také „localStorage“, který zůstane v mezipaměti prohlížeče uložen tak dlouho, dokud uživatel mezipaměť nevyprázdní. Technologie „localStorage“ mj. umožňuje rozpoznat uživatele a jeho nastavení při návštěvě našich webových stránek.

2.3. Kategorie údajů

Uvádíme-li kategorie údajů, jsou tím myšleny zejména následující údaje: Základní osobní údaje (např. jméno, adresa, datum narození), kontaktní údaje (např. e-mailové adresy, telefonní číslo, kurýrní služby), údaje o obsahu (např. zadávaný text, fotografie, videa, obsahy dokumentů/souborů), údaje o smlouvě (např. předmět smlouvy, doby platnosti, kategorie zákazníka), platební údaje (např. bankovní spojení, platební historie, používání jiných poskytovatelů platebních služeb), údaje o používání (např. aktivity na našem webu, používání určitých obsahů, doby přístupu, historie kontaktů nebo objednávek), údaje o připojení (např. informace o přístroji, IP adresy, adresy URL), údaje o poloze (např. GPS data, geolokace IP, přístupové body).

3. Informace o zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme pouze v rozsahu povoleném zákonem. Osobní údaje jsou předávány pouze v níže uvedených případech. Osobní údaje jsou chráněny přiměřenými technickými a organizačními opatřeními (např. pseudonymizace, šifrování).
Pokud nejsme ze zákona povinni osobní údaje uchovávat nebo předávat třetím stranám (zejména orgánům činným v trestním řízení), závisí rozhodnutí o tom, které osobní údaje a jak dlouho zpracováváme a v jakém rozsahu je popř. můžeme zpřístupnit, na tom, jaké funkce webové stránky v jednotlivých případech používáte.

4. Doba uložení

Osobní údaje budou vymazány, jakmile přestane platit účel zpracování nebo uplyne předepsaná doba uložení, ledaže by bylo nadále nutné uchovávat osobní údaje pro uzavření nebo plnění smlouvy. Pokud musíme informovat o době uložení cookies a podobných technologiích, najdete tyto informace na konci tohoto prohlášení o osobních údajích (viz bod III.). Osobní údaje, které zpracováváme v rámci žádosti o místo (viz níže), jsou ukládány na dobu šesti měsíců po dokončení procesu vyřizování žádosti.

5. Automatizované rozhodování v jednotlivých případech včetně profilování

Automatizované rozhodování v jednotlivých případech včetně profilování se konají výlučně u následujících činností zpracování:
• Prověření bonity při platbě na fakturu
Toto rozhodování je přípustné, protože je nutné pro uzavření a plnění smlouvy mezi Vámi a námi.
Přijímáme přiměřená opatření k ochraně Vašich práv a svobod a hájení Vašich oprávněných zájmů, k čemuž patří přinejmenším právo přimět někoho od nás zasáhnout, vyjádřit Váš vlastní názor a napadnout rozhodnutí.
Toto rozhodování se nezakládá na zvláštních kategoriích osobních údajů podle čl. 9 odst. 1 GDPR.

6. Práva subjektů údajů

Jako subjekt údajů máte právo na přístup podle čl. 15 GDPR, právo na opravu podle čl. 16 GDPR, právo na výmaz podle čl. 17 GDPR, právo na omezení zpracování podle čl. 18 GDPR a právo na přenositelnost údajů podle čl. 20 GDPR. V případě práva na přístup a práva na výmaz platí omezení podle § 34 a § 35 spolkového zákona o ochraně osobních údajů („BDSG“).
Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu (čl. 77 GDPR ve spojení s § 19 BDSG).
Náš příslušný dozorový úřad je:

Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen
Kavalleriestr. 2;
40213 Düsseldorf

Můžete podat stížnost u jiného dozorového úřadu. Seznam dozorových úřadů najdete na: https://www.bfdi.bund.de/ (na Infothek/Anschriften und Links)

7. Oznamovací povinnosti správce

Všem příjemcům, jejichž osobní údaje byly zpřístupněny, sdělujeme každou opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů nebo omezení zpracování podle čl. 16, čl. 17 odst. 1 a čl. 18 GDPR, ledaže je toto sdělení nemožné nebo spojené s nepřiměřenými náklady. Budeme Vás informovat o příjemcích, pokud o to požádáte.

8. Povinnost poskytnout osobní údaje

Není-li níže u údajů o právních základech uvedeno jinak, nejste povinni své osobní údaje poskytnout. V případech čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR jsou však osobní údaje nutné k plnění smlouvy nebo k uzavření smlouvy. Pokud osobní údaje neposkytnete, není plnění smlouvy nebo uzavření smlouvy možné. Pokud údaje neposkytnete v případech čl. 6 odst. 1 písm. a, f GDPR, není možné používání příslušných částí našich webových stránek.

9. Právo podat námitku a odvolání souhlasu

Máte právo kdykoliv podat námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR, a to z důvodů vyplývajících z Vaší zvláštní situace. Budou-li osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, máte právo proti zpracování Vašich osobních údajů za tímto účelem kdykoliv podat námitku.
Podle čl. 7 odst. 3 věty 1 GDPR máte právo kdykoliv odvolat nám udělený souhlas. Tím není dotčena zákonnost zpracování na základě souhlasu až do jeho odvolání. Odvolání tak platí vždy jen pro zpracování plánované po odvolání. Odvolání je možné zaslat neformálně poštou nebo e-mailem. Pokud podáte námitku, nebudeme již Vaše osobní údaje zpracovávat, pokud to neumožňuje jiný (právní) základ. Pokud však dojde k odvolání a neexistuje žádné další povolení, musí být osobní údaje podle čl. 17 odst. 1 písm. b GDPR na Vaši žádost bez zbytečného odkladu vymazány.

Námitku a odvolání souhlasu lze podat neformálně a měly by být adresovány na:

lizengo GmbH & Co. KG
Eiler Str. 3
51107 Kolín nad Rýnem
E-mail: [email protected]


II. Zpracování osobních údajů v souvislosti s používáním našich webových stránek

Používání webových stránek a jejich funkcí vyžaduje zpravidla zpracování osobních údajů.

Zpřístupnění webových stránek

Účel zpracování: Funkčnost a optimalizace webových stránek, jakož i zajištění bezpečnosti našich systémů informačních technologií při čistě informativním používání (bez používání dalších funkcí, jako jsou kontaktní formuláře nebo pluginy sociálních sítí) našich webových stránek; integrace a zobrazování funkcí a obsahu (např. grafiky), které sami neposkytujeme.
Právní základ: čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR
Kategorie údajů: Údaje o používání, údaje o připojení
Příjemce údajů: Údaje jsou předávány třetím osobám jen tehdy, pokud je to nutné pro provoz našich webových stránek. Za tímto účelem jsou osobní údaje předávány následujícím příjemcům: Poskytovatelé služeb IT
Zamýšlené předávání do třetích zemí: Žádný
Ukládáme nebo čteme na Vašem koncovém přístroji na základě Vašeho souhlasu osobní údaje? Ne

Hodnocení produktu

Účel zpracování: Hodnocení námi nabízených produktů; osobnější vzhled našich webových stránek; zajištění bezpečnosti našich systémů informačních technologií.
Právní základ: čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR
Kategorie údajů: Základní osobní údaje (volitelné), kontaktní údaje, údaje o obsahu (obsahy Vašich hodnocení), údaje o připojení
Příjemce údajů: Žádný
Zamýšlené předávání do třetích zemí: Žádný
Ukládáme nebo čteme na Vašem koncovém přístroji na základě Vašeho souhlasu osobní údaje? Ne

Zákaznický účet a bonusové body lizengo

Účel zpracování: Používání zákaznického účtu; plnění smlouvy nebo předsmluvních opatření; zajištění bezpečnosti našich systémů informačních technologií. Pokud se za tím účelem přihlásíte, slouží zpracování i k účasti na bonusovém programu a ke sbírání bonusových bodů při Vašich objednávkách.
Právní základ: čl. 6 odst. 1 písm. b, f GDPR
Kategorie údajů: Základní osobní údaje, kontaktní údaje, popř. údaje o obsahu, údaje o připojení, popř. platební údaje, popř. údaje o smlouvě a údaje o používání
Příjemce údajů: Žádný
Zamýšlené předávání do třetích zemí: Žádný
Ukládáme nebo čteme na Vašem koncovém přístroji na základě Vašeho souhlasu osobní údaje? Ne

Navázání kontaktu (kontaktní formulář & e-mailový kontakt)

Účel zpracování: Zpracování Vaší poptávky.
Právní základ: čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR; čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR (pokud poptávka vede k (pozdějšímu) uzavření smlouvy nebo se týká stávající smlouvy)
Kategorie údajů: Základní osobní údaje, kontaktní údaje, údaje o obsahu, popř. údaje o používání, údaje o připojení, popř. údaje o smlouvě (v závislosti na druhu poptávky)
Příjemce údajů: Žádný
Zamýšlené předávání do třetích zemí: Žádný
Ukládáme nebo čteme na Vašem koncovém přístroji na základě Vašeho souhlasu osobní údaje? Ne

Živý chat (Userlike)

Účel zpracování: Zpracování Vašich poptávek přes náš živý chat; integrace kontaktního formuláře pro zpětné vazby, pokud nás nezastihnete přes chat; optimalizace a přizpůsobení našich webových stránek potřebám.
Právní základ: čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR
Kategorie údajů: Popř. základní osobní údaje, popř. kontaktní údaje, údaje o obsahu, popř. údaje o používání, údaje o připojení, popř. údaje o smlouvě (v závislosti na druhu poptávky)
Příjemce údajů: Userlike UG (haftungsbeschränkt), Probsteigasse 44-46, 50670 Kolín nad Rýnem.
Zamýšlené předávání do třetích zemí: Žádný
Ukládáme nebo čteme na Vašem koncovém přístroji na základě Vašeho souhlasu osobní údaje? Ne

Internetový obchod

Účel zpracování: Provoz internetového obchodu; vyřizování Vašich objednávek a poptávek; zajištění bezpečnosti našeho internetového obchodu.
Právní základ: čl. 6 odst. 1 písm. b, f GDPR
Kategorie údajů: Základní osobní údaje, kontaktní údaje, údaje o smlouvě, údaje o obsahu, platební údaje, údaje o používání a údaje o připojení. Pokud u nás již máte zákaznický účet, stačí přihlášení do Vašeho zákaznického účtu. Používáme pak jinak osobní údaje z Vašeho zákaznického účtu.
Příjemce údajů: Dopravce; poskytovatel platebních služeb
Zamýšlené předávání do třetích zemí: Žádný
Ukládáme nebo čteme na Vašem koncovém přístroji na základě Vašeho souhlasu osobní údaje? Ne

DooFinder (vyhledávací funkce)

Účel zpracování: Integrace uživatelsky přívětivé možnosti vyhledávání s návrhy vyhledávání včetně automatického dokončování a automatické korektury na základě Vašeho vyhledávání přes naše vyhledávací pole.
Právní základ: čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR
Kategorie údajů: Údaje o obsahu, údaje o používání, údaje o připojení
Příjemce údajů: DooFinder S.L., Madrid 28037, Rufino González 23 bis, 1º 1, Španělsko
Zamýšlené předávání do třetích zemí: Žádný
Ukládáme nebo čteme na Vašem koncovém přístroji na základě Vašeho souhlasu osobní údaje? Ne

Sledování konverzí v Google Ads

Účel zpracování: Měření úspěšnosti našich reklamních kampaní Google Ads.
Právní základ: čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR
Kategorie údajů: Údaje o používání, údaje o připojení
Příjemce údajů: Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street Dublin 4 Irsko
Zamýšlené předávání do třetích zemí: V ojedinělém případě USA. 
Ukládáme nebo čteme na Vašem koncovém přístroji na základě Vašeho souhlasu osobní údaje? Ano (podrobnosti najdete v přehledu na konci tohoto prohlášení)

Remarketing v Google Ads

Účel zpracování: Zobrazování personalizovaných reklam v reklamní síti Google na základě Vašeho pseudonymizovaně zaznamenávaného surfování.
Právní základ: čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR
Kategorie údajů: Údaje o používání, údaje o připojení
Příjemce údajů: Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street Dublin 4 Irsko
Zamýšlené předávání do třetích zemí: V ojedinělém případě USA.
Ukládáme nebo čteme na Vašem koncovém přístroji na základě Vašeho souhlasu osobní údaje? Ano (podrobnosti najdete v přehledu na konci tohoto prohlášení)

Google Analytics

Účel zpracování: Statistické vyhodnocování; optimalizace a přizpůsobení našich webových stránek potřebám na základě Vašeho klikání a jejich používání.
Právní základ: čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR
Kategorie údajů: Údaje o používání, údaje o připojení (aktivní anonymizace IP; pouze ve výjimečných případech se na server společnosti Google přenáší úplná IP adresa a krátí se až tam)
Příjemce údajů: Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street Dublin 4 Irsko
Zamýšlené předávání do třetích zemí: V ojedinělém případě USA.
Ukládáme nebo čteme na Vašem koncovém přístroji na základě Vašeho souhlasu osobní údaje? Ano (podrobnosti najdete v přehledu na konci tohoto prohlášení)

Google Fonts

Účel zpracování: Osobnější vzhled našich webových stránek pomocí stylů písma stažených ze serverů Google.
Právní základ: čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR
Kategorie údajů: Údaje o připojení
Příjemce údajů: Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street Dublin 4 Irsko
Zamýšlené předávání do třetích zemí: V ojedinělém případě USA.
Ukládáme nebo čteme na Vašem koncovém přístroji na základě Vašeho souhlasu osobní údaje? Ne

Shopware CAPTCHA

Účel zpracování: Zamezení nepřístojného používání našich webových stránek kontrolou, zda stránky navštěvují lidé a ne roboti nebo podobné programy; zajištění bezpečnosti a našich systémů informačních technologií.
Právní základ: čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR
Kategorie údajů: Údaje o připojení, údaje o používání
Příjemce údajů: shopware AG Ebbinghoff 10 48624 Schöppingen
Zamýšlené předávání do třetích zemí: Žádný
Ukládáme nebo čteme na Vašem koncovém přístroji na základě Vašeho souhlasu osobní údaje? Ne

LOQATE

Účel zpracování: Validace Vaší fakturační a dodací adresy; prevence před podvody a optimalizace našich obchodních procesů. Jedná se zároveň o naše oprávněné zájmy podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR
Právní základ: čl. 6 odst. 1 písm. b, f GDPR
Kategorie údajů: Základní osobní údaje, kontaktní údaje, údaje o připojení.
Příjemce údajů: GB Group PLC, The Foundation, Herons Way, Chester Business Park Chester, CH4 9GB, Spojené království Velké Británie
Zamýšlené předávání do třetích zemí: Žádný
Ukládáme nebo čteme na Vašem koncovém přístroji na základě Vašeho souhlasu osobní údaje? Ne

Google Tag Manager

Pro integraci obsahů třetích stran (např. „Google Tag Manager“) používáme Google Tag Manager. Zde se jedná o technické řešení, které samo o sobě neukládá ani nevyhledává soubory cookie nebo podobné technologie, které vyžadují souhlas, nýbrž pouze řídí podmínky, za kterých jsou aktivovány níže popsané ostatní programy používané na našich webových stránkách.

Usercentrics

Účel zpracování: Když si zobrazíte naše webové stránky, jsou určité informace ukládány nebo čteny na Vašem koncovém přístroji, pokud je to bezpodmínečně nutné pro provoz našich webových stránek. Jedná se mj. o informace, které zpracovává Usercentrics pro zajištění toho, že budou tvořeny, resp. čteny pouze takové cookies, které jsou bezpodmínečně nutné pro provoz našich webových stránek, nebo s nimiž jste vyslovili souhlas. Výběr provozovatele jsme provedly podle požadavků ochrany osobních údajů a podle technických kritérií.
Právní základ: čl. 6 odst. 1 písm. c, f GDPR.
Kategorie údajů: Údaje o používání, údaje o připojení.
Příjemce údajů: Usercentrics GmbH, Rosental 4, 80331 Mnichov
Zamýšlené předávání do třetích zemí: Žádný
Ukládáme nebo čteme na Vašem koncovém přístroji na základě Vašeho souhlasu osobní údaje? Ne

Trusted Shops (Trustbadge) 

Účel zpracování: Zobrazování pečeti kvality Trusted Shops (trustbadge); integrace nasbíraných hodnocení; integrace produktů Trusted Shops (ochrana kupujícího).
Právní základ: čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR
Kategorie údajů: Údaje o používání, údaje o připojení
Příjemce údajů: Trusted Shops GmbH, Colonius Carré, Subbelrather Straße 15c, 50823 Kolín nad Rýnem
Zamýšlené předávání do třetích zemí: V ojedinělém případě USA (na základě standardních ustanovení o ochraně osobních údajů Komise EU, článek 46, odst. 2, písm. c GDPR).
Ukládáme nebo čteme na Vašem koncovém přístroji na základě Vašeho souhlasu osobní údaje? Ne

Amazon Pay

Účel zpracování: Realizace plateb přes platební službu Amazon Pay; přímá objednávka přes Váš účet u Amazonu.
Právní základ: čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR
Kategorie údajů: Základní osobní údaje, kontaktní údaje, popř. údaje o smlouvě, platební údaje, údaje o používání, údaje o připojení
Příjemce údajů: Amazon Payments Europe S.C.A. 38 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lucemburk, Lucembursko
Zamýšlené předávání do třetích zemí: Žádný
Ukládáme nebo čteme na Vašem koncovém přístroji na základě Vašeho souhlasu osobní údaje? Ne

Komfortkasse (platba bankovním převodem)

Účel zpracování: Realizace plateb bankovním převodem.
Právní základ: čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR
Kategorie údajů: Základní osobní údaje, popř. kontaktní údaje, popř. údaje o smlouvě (číslo objednávky, částka objednávky), platební údaje, údaje o používání, údaje o připojení
Příjemce údajů: LTC Information Services GmbH, Business Tower, Seligenstädter Str. 107, 63073 Offenbach am Main
Zamýšlené předávání do třetích zemí: Žádný
Ukládáme nebo čteme na Vašem koncovém přístroji na základě Vašeho souhlasu osobní údaje? Ne

BS Payone (platba kreditní nebo debetní kartou)

Účel zpracování: Realizace plateb kreditní nebo debetní kartou.
Právní základ: čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR
Kategorie údajů: Základní osobní údaje, kontaktní údaje, popř. údaje o smlouvě, platební údaje, údaje o používání, údaje o připojení
Příjemce údajů: PAYONE GmbH, Lyoner Straße 9, 60528 Frankfurt nad Mohanem.
Zamýšlené předávání do třetích zemí: Žádný
Ukládáme nebo čteme na Vašem koncovém přístroji na základě Vašeho souhlasu osobní údaje? Ne

PayPal

Účel zpracování: Realizace plateb přes platební službu PayPal; přímá objednávka přes Váš účet PayPal.
Právní základ: čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR
Kategorie údajů: Základní osobní údaje, kontaktní údaje, popř. údaje o smlouvě, platební údaje, údaje o používání, údaje o připojení
Příjemce údajů: PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Lucemburk, Lucembursko („PayPal“)
Zamýšlené předávání do třetích zemí: Žádný
Ukládáme nebo čteme na Vašem koncovém přístroji na základě Vašeho souhlasu osobní údaje? Ne

 

III. LIZENGO WIKI

Používání webových stránek „lizengo Wiki“ (https://help.lizengo.com/) a jejich funkcí vyžaduje zpravidla zpracování osobních údajů.

POSKYTNUTÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLEČNOSTI LIZENGO WIKI

Účel zpracování: Funkčnost a optimalizace webových stránek „lizengo Wiki“, jakož i zajištění bezpečnosti našich systémů informačních technologií při čistě informativním používání; integrace a zobrazování funkcí a obsahu (např. grafiky), které sami neposkytujeme.
Právní základ: Čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR
Kategorie údajů: Údaje o používání, údaje o připojení
Příjemce údajů: Údaje jsou předávány třetím osobám jen tehdy, pokud je to nutné pro provoz našich webových stránek. Za tímto účelem jsou osobní údaje předávány následujícím příjemcům: Poskytovatelé služeb IT
Zamýšlené předávání do třetích zemí: V ojedinělém případě USA (na základě standardních ustanovení o ochraně osobních údajů Komise EU, článek 46, odst. 2, písm. c GDPR) a případně další země na základě závěrů o přiměřenosti (článek 45 GDPR) nebo na základě standardních ustanovení o ochraně osobních údajů Komise EU, článek 46, odst. 2, písm. c GDPR.
Ukládáme nebo čteme na Vašem koncovém zařízení na základě Vašeho souhlasu osobní údaje? Ne

HODNOCENÍ PŘÍSPĚVKŮ A PODPORY

Účel zpracování: Hodnocení našich příspěvků týkající se podpory a často kladených otázek; zamezení duplicitních hodnocení; osobnější vzhled našich webových stránek; zajištění bezpečnosti našich systémů informačních technologií.
Právní základ: Čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR
Kategorie údajů: Údaje o používání, údaje o připojení
Příjemce údajů: Poskytovatelé služeb IT
Zamýšlené předávání do třetích zemí: V ojedinělém případě USA (na základě standardních ustanovení o ochraně osobních údajů Komise EU, článek 46, odst. 2, písm. c GDPR) a případně další země na základě závěrů o přiměřenosti (článek 45 GDPR) nebo na základě standardních ustanovení o ochraně osobních údajů Komise EU, článek 46, odst. 2, písm. c GDPR.
Ukládáme nebo čteme na Vašem koncovém zařízení na základě Vašeho souhlasu osobní údaje? Ne

ZAPOJENÍ FUNKCE „ZADAT POPTÁVKU“

Účel zpracování: Zpracování Vašich poptávek našemu týmu podpory.
Právní základ: Čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR
Kategorie údajů: popř. základní osobní údaje, kontaktní údaje, údaje o obsahu, popř. údaje o používání, údaje o připojení, (v závislosti na druhu poptávky a případných dobrovolně zaslaných přílohách)
Příjemce údajů: Poskytovatelé služeb IT
Zamýšlené předávání do třetích zemí: V ojedinělém případě USA (na základě standardních ustanovení o ochraně osobních údajů Komise EU, článek 46, odst. 2, písm. c GDPR) a případně další země na základě závěrů o přiměřenosti (článek 45 GDPR) nebo na základě standardních ustanovení o ochraně osobních údajů Komise EU, článek 46, odst. 2, písm. c GDPR.
Ukládáme nebo čteme na Vašem koncovém zařízení na základě Vašeho souhlasu osobní údaje? Ne

GOOGLE ANALYTICS

Účel zpracování: Statistické vyhodnocování; optimalizace a přizpůsobení našich webových stránek potřebám na základě Vašeho klikání a jejich používání.
Právní základ: Čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR
Kategorie údajů: Údaje o používání, údaje o připojení (aktivní anonymizace IP; pouze ve výjimečných případech se na server společnosti Google přenáší úplná IP adresa a krátí se až tam)
Příjemce údajů: Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street Dublin 4 Irsko
Zamýšlené předávání do třetích zemí: V ojedinělém případě USA.
Ukládáme nebo čteme na Vašem koncovém zařízení na základě Vašeho souhlasu osobní údaje? Ano (podrobnosti najdete v přehledu na konci tohoto prohlášení)

 

IV. Informace o době uložení cookies vyžadujících souhlas a podobných technologií

V následujícím textu Vás informujeme o názvech a době trvání funkce cookies a podobných technologií používaných výše uvedenými pluginy a službami – v případě Vašeho souhlasu – podle následujícího schématu:

Název služby: Název souboru cookie / podobné technologie (doba trvání funkce).

Přístup k souboru cookie / podobným technologiím je v zásadě možný jen z internetové adresy, která ukládá cookies. Tzn. že nemáme přístup ke cookies používaných poskytovatelů (viz výše). Ti zase nemají přístup k našim cookies. Třetí strany nemají přístup ani k našim cookies, ani ke cookies používaných poskytovatelů. Přístup třetích stran lze získat technickými útoky, které nemůžeme kontrolovat a za které nejsme odpovědní.

Sledování konverzí v Google Ads:_gcl_au (90 dní)
Remarketing v Google Ads:  _gcl_au (90 dní)
Google Analytics: _dc_gtm_* (1 minuta); _ga (730 dní); _gd* (-); _gid (1 dní)

V. Informace o externích stránkách společnosti lizengo GmbH & Co. KG

Facebook

Účel zpracování: Na platformě Facebook na adrese https://cs-cz.facebook.com/lizengo.cz/ jsme založili stránku naší společnosti („stránka Facebook“). Když tuto stránku otevřete, zpracovává Facebook Vaše osobní údaje. My dostáváme statistiky o používání této stránky, které jsou odvozovány z těchto údajů.
Právní základ: čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR
Kategorie údajů: Základní osobní údaje, kontaktní údaje, údaje o obsahu, údaje o používání, údaje o připojení
Příjemce údajů: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko („Facebook“) (jako společný správce, čl. 26 GDPR – podstatné části dohody najdete na https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum)
Zamýšlené předávání do třetích zemí: V ojedinělém případě USA.
Ukládáme nebo čteme na Vašem koncovém přístroji na základě Vašeho souhlasu osobní údaje? Ne
Práva subjektů údajů: Za provádění Vašich práv coby subjektu údajů je odpovědný Facebook. O Vašich právech coby subjektu údajů Vás Facebook informuje na https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data. Svá práva můžete uplatnit také vůči nám, my pak Vaši žádost zašleme obratem Facebooku.

VI. Další operace zpracování údajů

Vzdálený přístup v zákaznické podpoře (TeamViewer)

Účel zpracování: Vzdálená podpora (např. při aktivaci nebo instalaci produktů od nás) přes nástroj Tool TeamViewer.
Právní základ: čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR
Kategorie údajů: Podle typu žádosti kontaktní údaje, základní osobní údaje, údaje o obsahu, údaje o používání, údaje o připojení. Při vzdálené údržbě zpracováváme výslovně jen takové údaje, které jsou nutné pro poskytnutí požadované podpory.
Příjemce údajů: TeamViewer Germany GmbH Jahnstr. 30 73037 Göppingen (jako jediný správce)
Zamýšlené předávání do třetích zemí: Žádný
Ukládáme nebo čteme na Vašem koncovém přístroji na základě Vašeho souhlasu osobní údaje? Ne

Naposledy prohlíženo
Live Chat Live Chat